Běží po opravě nová záruční doba?

S reklamacemi se někdy setkal snad každý z nás, ať už na straně osoby, která reklamuje produkt, nebo na straně druhé osoby, která (vadný) produkt prodala. Právní úprava reklamací je obsažena v občanském zákoníku, a také v zákoně o ochraně spotřebitele. Zákony obsahují základní normy, odpovědi na praktické dotazy v souvislosti s reklamacemi však již zde hledáme obtížněji.

Jedním z častých dotazů ohledně reklamací je, zda po tom, kdy kupující reklamoval produkt prodávajícímu, tento reklamaci uznal a produkt opravil, popř. vyměnil za zcela nový, běží nová dvouletá záruční doba.

DŘÍVĚJŠÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA

Do roku 2014 bylo ve starém občanském zákoníku výslovně uvedeno, že pokud dojde při reklamaci k výměně zboží, popř. k výměně součástky věci, běží od převzetí této nové (opravené) věci nová záruční doba.

Bylo tedy jasně stanoveno, že dvouletá záruka se váže na věc poskytnutou prodávajícím kupujícímu, bez ohledu na to, zda se jednalo o původně zakoupený produkt, nebo nový produkt, který kupující obdržel v souvislosti s reklamací původního vadného produktu.

JAK SE SITUACE ŘEŠÍ NYNÍ?

Současná právní úprava tuto otázku výslovně neřeší. Názory na to, zda má po opravě či výměně produktu běžet nová záruční doba, se tak v odborné veřejnosti delší dobu různily. Konkrétní odpověď nám poskytla až rozsudek Nejvyššího soudu.

Soud v rozsudku uvedl, že podle (nového) občanského zákoníku oproti staré právní úpravě již neplatí, že výměnou věci v rámci reklamačního řízení začne běžet nová záruční doba, jelikož „zákonná povinnost z vadného plnění se váže k závazku prodávajícího zajistit, aby mohl kupující po určitou dobu (24 měsíců) věc bezvadně užívat, a neváže se tedy na věc jako takovou (na věc samotnou)“.

Tato argumentace mimo jiné vychází z předpokládané skutečnosti, že pokud by měla při výměně věci nebo součástky věci v rámci reklamace začít běžet nová záruční doba, uvedl by to zákonodárce do zákona výslovně tak, jako tomu bylo dříve.

Přestože nová záruční doba v souladu s výše uvedenou judikaturou po opravě či výměně produktu neběží, nutno doplnit, že stávající záruční doba se dle občanského zákoníku úměrně prodlužuje o dobu, po kterou nemůže kupující produkt pro jeho vadnost užívat (typicky po dobu opravy zboží).

ZÁVĚR

V souladu s aktuálním soudním výkladem lze shrnout, že po opravě, ani po výměně věci v rámci uznané reklamace, nová záruční doba neběží. Dvouletá záruční doba tak běží zásadně vždy od převzetí prvotního produktu při jeho koupi a při reklamaci se výměnou ani opravou věci neprodlužuje na další dva roky, prodlužuje se pouze úměrně o dobu, po kterou nemůže kupující vadnou věc užívat.

Máte další dotazy ohledně reklamací, na které jste nikde nenašli odpověď? Neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz