Blíží se novelizace zákona o ochraně spotřebitele - podnikatelé pozor!

V současné době Parlament projednává novelu zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele. Z navrhovaných změn vyplývá, že novela přinese řadu podstatných změn jak pro spotřebitele, tak pro podnikatelské subjekty.

Aktualizace: Dne 9.12.2015 Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o ochraně spotřebitele.

Dne 28.12.2015 nabyla novela účinnosti.

 Zákonodárci do předkládané novely zapracovali některé z principů, které stanoví evropské spotřebitelské právo. Evropská unie si v tomto klade za cíl zajistit větší míru ochrany evropským spotřebitelům, ať už jde o právo hmotné či procesní. Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s problematikou navrhovaných změn v zákoně o ochraně spotřebitele a zároveň upozornit na možná rizika, která mohou spotřebitelům a podnikatelům při vzájemných interakcích vzniknout.

Transpozice směrnic z Evropské unie

Z důvodové zprávy přiložené k návrhu zákona vyplývá, že jedním z cílů zmiňované novely zákona je zajištění správné a úplné transpozice směrnice 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/20045 (směrnice o nekalých obchodních praktikách).

Transpozice těchto právních předpisů se v zákoně o ochraně spotřebitele promítne zejména zpřesněním některých definic a pojmů ve výkladových ustanoveních zákona.

Dále dojde k úpravě ustanovení týkajících se současných nekalých obchodních praktik, zejména ke změně systematiky tohoto právního institutu.

Nekalé obchodní praktiky

Za nekalou obchodní praktiku se bude považovat takové jednání vůči spotřebiteli, které je v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, tedy ovlivnit spotřebitele takovým způsobem, že (například) nakoupí zboží, které by bez nekalé obchodní praktiky podnikatele nekoupil.

Novelizované znění zákona považuje za nekalou obchodní praktiku podnikatele vůči spotřebiteli zejména

  • klamavé konání (sdělení věcně nesprávné informace spotřebiteli nebo sdělení pravdivé informace, která má však za následek uvedení spotřebitele v omyl),
  • klamavé opomenutí (podnikatel opomene sdělit spotřebiteli podstatné informace, které v dané chvíli spotřebitel potřebuje při rozhodování o koupi výrobku nebo služby, nebo takové informace sdělí spotřebiteli nesrozumitelným jazykem),
  • agresivní obchodní praktika (praktika, která výrazně zhoršuje svobodu volby spotřebitele ohledně nákupu výrobku nebo služby).

Mimosoudní řešení sporů pro spotřebitele

Další podstatnou změnou, kterou novela zákona o ochraně spotřebitele přinese, je rozšíření práv spotřebitelů v oblasti mimosoudního řešení sporů.

Doposud platilo, že jediným možným způsobem, jak se spotřebitel mohl dovolávat svých zákonných spotřebitelských práv (například záruční doby, odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů v případě smluv uzavíraných na dálku) bylo domoci se těchto práv u obecného soudu (dále například v rozhodčím řízení). Tento postup byl však časově i finančně náročný jak pro spotřebitelské, tak pro podnikatelské subjekty.

Další možností jak se spotřebitelé mohli domoci svých práv, bylo využít služeb mediátora. V případě mediace je však předpokladem vůle obou stran dojít ke smírnému řešení, což není vždy možné.

Evropská unie proto přišla s návrhem zřízení institutu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V souladu s tímto evropským projektem fungoval v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu pilotní projekt, který si kladl za cíl zjistit možná východiska a efektivitu tohoto institutu. Pilotní projekt byl v zásadě úspěšný.

S účinností novely zákona o ochraně spotřebitele bude mít nově každý spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Z tohoto ustanovení pak novela zákona předpokládá několik výjimek, například smlouvy v oblasti zdravotnických služeb, vydávání a poskytování léčivých přípravků, služby v oblasti obecného zájmu nehospodářsé povahy nebo poskytování vysokoškolského vzdělávání.

Kdo bude mimosoudně řešit spotřebitelské spory?

Kompetentním orgánem, který bude oprávněn řešit spotřebitelské spory, bude zejména Česká obchodní inspekce (ČOI). V případě specifického zboží, nebo služeb může být příslušný jiný orgán (finanční arbitr v případě finančních služeb, Český telekomunikační úřad v případě elektronických komunikací a poštovních služeb, Energetický a regulační úřad v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství). Seznam orgánů mimosoudního řešení sporů povede Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Spotřebitelský spor, který bude v gesci České obchodní inspekce, bude zahájen vždy pouze na návrh spotřebitele.

Výhody mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Výhodou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je jeho rychlost a nízké náklady na řízení pro zúčastněné subjekty. Řízení musí být dle novely ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení, přičemž lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je zároveň bez veškerých poplatků, což je samozřejmě výhodné pro spotřebitele i podnikatele.

Povinnosti pro podnikatele

Novela zákona zároveň ukládá podnikatelům řadu povinností. V první řadě musí podnikatel v případě zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu poskytnout příslušnému orgánu součinnost a s orgánem úzce spolupracovat pro zajištění efektivního průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

Dále je podnikatel povinen jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem informovat spotřebitele o možnostech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů o věcně příslušném orgánu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

Informace musí zároveň zahrnovat internetovou adresu tohoto orgánu. V případě, že podnikatel provozuje internetové stránky je povinen zveřejnit tyto údaje i na svých internetových stránkách.

Pokud smlouva uzavírána mezi spotřebitelem a podnikatelem odkazuje na obchodní podmínky, bude od účinnosti novely zákona nutné do všeobecných obchodních podmínek také nutné uvést výše zmíněné informace.

Pokud se nepodaří spotřebiteli s podnikatelem urovnat vzniklý spor, bude podnikatel povinen informovat spotřebitele o výše zmíněných skutečnostech v listinné podobě, nebo na jiném trvalém nosiči dat (například e-mail). Při neplnění těchto povinností bude podnikateli hrozit za porušení správního deliktu pokuta až do výše 1 milionu korun.

Rozšíření kompetence ČOI

Připravovanou novelou zákona bude také výrazně rozšířena kompetence České obchodní inspekce, která bude mít nově možnost pořizovat zvukové a obrazové záznamy za účelem shromažďování důkazů a to i bez vědomí prověřovaného podnikatele.

Závěrem k novele zákona o ochraně spotřebitele

Na závěr lze konstatovat, že připravovaná novela zákona o ochraně spotřebitele výrazně zasáhne do vzájemných práv a povinností mezi spotřebiteli a podnikateli. Mimosoudní řešení sporů značně zefektivní proces spotřebitelských sporů a dle důvodové zprávy k novele zákona zůstane díky tomuto institutu zachována důvěra na straně spotřebitele, který bude od daného podnikatele i nadále nakupovat a jejich obchodní vztah bude zachován. Novela zákona je v současné době na půdě Senátu České republiky a zatím není zcela jasné, zda Senátem projde bez pozměňovacích návrhů a kdy dojde k nabytí účinnosti této novely, je však možné, že k tomu dojde již letos.

Aktualizace: Dne 11.11.2015 projednával Senát novelu zákona o ochraně spotřebitele. Z důvodu pozměňovacích návrhů od Senátu se novela vrací zpět do Poslanecké sněmovny, která bude o pozměňovacích návrzích dále jednat.

Aktualizace: Dne 9.12.2015 Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o ochraně spotřebitele.

Aktualizace: Dne 28.12.2015 nabyla novela zákona o ochraně spotřebitele účinnosti.

Připravte se včas!

Ověřte si, že Vaše podnikání běží v souladu se spotřebitelskou novelou. Vyhněte se případným pokutám. Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

 

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz