Čekají nás změny v ochraně spotřebitele

Již za dva roky by měla vstoupit v platnost nová úprava ochrany spotřebitele, která se bude vztahovat na prodej v kamenných prodejnách i na internetu. Český zákon přitom bude vycházet z evropské směrnice č. 2019/771, a pokud vše půjde hladce, podnikatelé se novým pravidlům budou muset přizpůsobit od 1. ledna 2022. Evropská úprava přitom přináší spotřebitelům řadu nových práv, u některých z nich bude ovšem třeba vyčkat, zda se k nim Česká republika připojí. Jaké změny vás jako podnikatele čekají? V čem se ochrana spotřebitele zvýší?

Co se bude měnit?

Nová směrnice Evropské unie upravuje smlouvy o prodeji zboží a ruší při tom evropskou úpravu z konce 90. let, která se již zdála nedostatečná jednak z hlediska úrovně ochrany spotřebitele, ale i z hlediska příchodu nových technologií.

Výsledná podoba nových povinností podnikatelů bude do značné míry ovlivněna postojem České republiky, protože jednotlivé členské státy mají možnost některá pravidla zmírnit. Na rozdíl od předchozí úpravy už však státy nemají možnost bez dalšího zvyšovat ochranu spotřebitele nad evropskou úroveň.

Povinnosti se budou týkat pouze smluv o prodeji zboží, tedy prodeji hmotných movitých předmětů. Nově se bude týkat i zboží s digitálními prvky, jako jsou například chytré telefony nebo hodinky, ale i chytré lednice a další podobné produkty.

Jak to bude se zárukou?

Dosud platilo, že podnikatel byl v případě prodeje zboží spotřebiteli odpovědný za vady, které se vyskytly v době 24 měsíců od převzetí zboží. Standardem v Evropské unii však byla pouze odpovědnost za vady, které zboží mělo již při převzetí spotřebitelem, byť by se vada projevila později. Rozdíl mezi těmito dvěma situacemi můžeme ilustrovat na příkladu nákupu auta. Pokud se na autě zakoupeném spotřebitelem projevila vada, v jiných evropských státech by to vedlo ke zjišťování, zda vada existovala již při převzetí spotřebitelem, tedy zda se jednalo o výrobní vadu, která však nebyla ihned rozpoznatelná a projevila se až později. Podle našeho práva, které si zvolilo přísnější ochranu spotřebitele, by nezáleželo na tom, zda vada na autě při převzetí již byla nebo ne, záruka 24 měsíců poskytovala ochranu spotřebiteli i na vady, které vznikly až později (pochopitelně s výjimkou běžného opotřebení nebo vad, které spotřebitel způsobil sám).

Nová směrnice však jednotně zavádí, že prodejce je spotřebiteli odpovědný pouze za vady, které již existovaly v době převzetí zboží.  Mnoho podnikatelů by tak mohlo nabýt dojmu, že je nová úprava pro ně výhodnější. V čem je tedy problém?

Potíž pro podnikatele přináší článek, který stanoví, že jakákoliv vada, která se projeví do jednoho roku od dodání zboží, se automaticky považuje za vadu, kterou již zboží mělo při převzetí, přičemž členské státy tuto lhůtu mohou prodloužit až na dva roky.

Podnikatel by se mohl bránit a prokázat vždy v konkrétním případě opak, jenomže to by zřejmě předpokládalo poměrně velké náklady, například náklady na znalecký posudek.

Zatím není jasné, zda se bude v českém právu uplatňovat lhůta jednoho či dvou let, nicméně vzhledem k tradici dvouleté záruky pro spotřebitele je vcelku pravděpodobné, že bude spotřebitelům přiznána spíše dvouletá lhůta, kdy se všechny vady budou považovat za vady existující již při předání.

Co se mohlo zdát jako výhodnější úprava pro české podnikatele, vypadá spíše jako setrvání na stejném bodě. Více však ukáže předložená česká úprava směrnice a samozřejmě i praxe.

Co dalšího se možná změní?

Podnikatele bude v souvislosti s vadami zboží zajímat, zda se česká úprava rozhodne zavést pravidlo, které povoluje spotřebitelům zvolit si konkrétní prostředek nápravy, pokud se vada na zboží objeví do 30 dní od dodání zboží. To by pochopitelně vedlo k tomu, že spotřebitelé by volili možnost odstoupení od smlouvy. Pokud by se vada projevila do 30 dní, musel by jim podnikatel vyhovět i přesto, že zboží by bylo možné opravit. To by jistě byla pro podnikatele velká změna, v tuto chvíli však nelze odhadnout, zda bude do českého práva zavedena, protože jednotlivé členské státy mají v tomto možnost úvahy.

Co bude rovněž ponecháno na úvaze států, bude, zda se celá úprava zahrnující soulad zboží se smlouvou, odpovědnost prodávajícího a prostředky nápravy, vztáhne i na prodej živých zvířat. Chovatelé a další prodejci zvířat by tak podléhali poměrně přísné regulaci. Dá se však předpokládat, že by podle pravidel občanského zákoníku byla užita jen přiměřeně, pokud vůbec.

Co se s jistotou změní?

Většinu pravidel bude nutné přijmout bez možnosti úvahy. Mezi ně patří i to, že pokud bude vada závažné povahy, může to odůvodňovat právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy nebo poměrné snížení ceny. Podnikatel by v takovém případě neměl možnost zboží opravit a lze čekat, že spotřebitelé budou v případě vážné vady raději požadovat kupní cenu zpět.

Rovněž je z textu směrnice možné dovodit, že spotřebitel bude mít nárok na odstoupení od smlouvy v případě opakovaného výskytu vady. V současné době platí pravidlo stanovené soudy, že při třetím výskytu stejné vady má spotřebitel právo požadovat odstoupení od smlouvy. Nová úprava však dává prostor pro úvahu, že postačí pouze druhý výskyt vady. Směrnice sama ve své preambuli říká, že druhý pokus o opravu by měl být odůvodněný u drahého nebo složitého zboží.

Zboží s digitálními prvky

Úprava nově pamatuje i na zboží, ve kterém jsou obsaženy digitální služby či obsah. Jedná se typicky o chytré telefony, chytré hodinky, ale i chytré pomocníky do domácnosti. K ochraně spotřebitele bude nutné zajistit jejich aktualizace, aby zboží mohlo fungovat stejně, jako v době dodání. Doba, po kterou může spotřebitel očekávat poskytování aktualizací se posoudí s ohledem na druh a účel zboží. Směrnice říká, že spotřebitel je oprávněn aktualizace očekávat alespoň po dobu, po kterou je podnikatel odpovědný za vady (tedy jeden až dva roky), nicméně například u bezpečnostních aktualizací může tyto očekávat i delší dobu.

Kdy ke změnám dojde?

Všechny změny by měly být v českém právním řádu připraveny do 1. července 2021. Dá se očekávat, že změny se promítnou spíše do znění občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, protože plánovaný spotřebitelský kodex, který měl zastřešovat všechny spotřebitelské normy, nakonec pravděpodobně nevznikne. Účinnost je potom prozatím stanovena na 1. leden 2022. Samozřejmě však nelze vyloučit, že se bude účinnost z důvodu nedostatku času posouvat.

Závěr

Podnikatele čeká řada změn v oblasti prodeje zboží. Především půjde o změny v odpovědnosti za vady. Dojde ke zvýšení ochrany spotřebitele, který bude moct požadovat odstoupení od smlouvy nebo poměrné snížení ceny v případě, že se vada vyskytne na zboží podruhé nebo pokud vada bude závažného charakteru. Další změny budou zcela jasné až s předložením české úpravy.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz