Dotace pro energeticky náročné podniky

Kromě zastropování cen energií vláda schválila dotační program na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen. Tento dotační program vychází z dočasného krizového rámce Evropské komise, který je prozatím schválen do konce roku 2022 a výhledově se počítá s jeho prodloužením do roku 2023.

KTERÉ PODNIKY BUDOU MÍT NA DOTACI NÁROK?

Dotační program je letošek alokován na částku 30 mld. Kč a je určen pro podniky s připojením k distribuční soustavě vysokého napětí (VN) nebo velmi vysokého napětí (VVN), nebo které jsou odběrným místem plynu s roční spotřebou nad 630 MWh.

Opravenými žadateli nebudou všechny subjekty, ale pouze ty, které podnikají ve vybraných oblastech zemědělství, lesnictví, těžbě a dobývání a zpracovatelském průmyslu (převažující CZ-NACE sekce A, B, C).

Energeticky náročné podniky a podniky, které v důsledku zvýšených cen energií vykazují provozní ztrátu budou moci čerpat podporu až do výše 200 mil. Kč. Ostatní podniky splňující podmínky dotace pak budou moct čerpat obdržet podporu do výše 30 % způsobilých nákladů maximálně však do výše 45 mil. Kč na jednoho příjemce. Srovnávat se bude období od 1. 2. 2022 do 31. prosince 2022 s průměrnými náklady na energie v roce 2021.

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Podle zveřejněného programu jsou způsobilé náklady, které vznikly na základě zvýšení nákladů na zemní plyn a elektřinu v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině podle Dočasného krizového rámce EK. Způsobilé náklady jsou součinem počtu jednotek zemního plynu a elektřiny, které žadatel jako konečný spotřebitel nakoupil od externích dodavatelů v období definovaném ve výzvě, a určitého zvýšení ceny, kterou žadatel platí za spotřebovanou jednotku (měřeno například v Kč/MWh). Toto zvýšení ceny se vypočítá jako rozdíl mezi jednotkovou cenou zaplacenou žadatelem v daném měsíci období definovaného ve výzvě a dvojnásobkem (200 %)7 jednotkové ceny zaplacené žadatelem v průměru za referenční období. Od 1. září 2022 nesmí množství zemního plynu a elektřiny použité pro výpočet způsobilých nákladů překročit 70 % spotřeby příjemce za stejné období roku 2021.

Způsobilé náklady se vypočítají podle vzorce

„Y = (p(t) – p(ref) * 2) * q(t)“,

kde označuje

„p“ jednotkovou cenu,

„q“ spotřebované množství,

„(ref)“ referenční období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 a

„(t)“ daný měsíc ve způsobilém období.

JAKÝM ZPŮSOBEM ŽÁDAT O DOTACI?

V současné době ministerstvo připravuje výzvu, která bude obsahovat všechny požadavky na žadatele pro zahájení příjmu žádostí. Výzva bude vypsána během listopadu letošního roku a veškeré informace budou k dispozici na webu MPO.

Prozatím MPO zveřejnilo program, ve kterém jsou uvedeny bližší podmínky pro budoucí čerpání dotací.

S výkladem vládních nařízení nebo dotačních programů Vám rádi pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz