E-shopy a odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) ve světle připravované novely 2021

V roce 2017 jsme vydali článek Nejčastější omyly a mýty při odstoupení od smlouvy, který se zabýval odstoupením od smlouvy spotřebitelem při koupi zboží či služeb na e-shopu ve lhůtě 14 dní.

Ještě v tomto roce má dojít ke značné úpravě spotřebitelského práva, o které jsme informovali v článcích Nové změny v právních předpisech pro e-shopaře a další podnikatele a Konec dvouleté zákonné záruky.

Připravovaná novela, kterou budou provedeny tyto změny, pak upravuje také práva a povinnosti související s odstoupením od smlouvy uzavřené na e-shopu ve lhůtě 14 dní. Nejvýraznější změny v podmínkách odstupování od smlouvy pak shrnujeme v tomto článku.

Jelikož pak od vydání článku Nejčastější omyly a mýty při odstoupení od smlouvy uplynula již značná doba, rozhodli jsme na tento článek navázat a doplnit jej v návaznosti na právní vývoj.

 

Způsob oznámení o odstoupení od smlouvy

Výše zmíněná novela staví nově najisto, že spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli.

Zde se nejedná o žádnou zásadní změnu, neboť právo spotřebitele oznámit odstoupení od smlouvy jakýmkoli způsobem je dovozováno i ze současné úpravy.

Spotřebitel tak může odstoupit od smlouvy i například e-mailem. Ve svém oznámení o odstoupení od smlouvy pak ani nemusí výslovně uvádět, že odstupuje od smlouvy, pokud je z jeho oznámení jednoznačné, že tohoto práva využívá.

 

Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy

Spotřebitel ani dle současné úpravy není povinen vrátit zboží společně s oznámením o odstoupení od smlouvy. Platí totiž, že spotřebitel je povinen vrátit zboží bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy (tj. od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy).

Novela pak staví najisto, že spotřebiteli postačí, aby v této lhůtě zboží pouze odeslal podnikateli, tedy zboží nemusí být v této lhůtě doručeno podnikateli.

Dále novela výslovně upravuje, že spotřebitel není povinen vrátit zboží ve výše uvedené lhůtě, pokud mu podnikatel nabídne, že si zboží sám vyzvedne.

 

Povinnost vrátit zboží v obale

Obecně platí, že spotřebitel není povinen vrátit zboží v původním obalu. Zpravidla tak není možné požadovat, aby spotřebitel vrátil zakoupené zboží v obalu, ve kterém jej obdržel.

Spotřebitel však musí při vrácení zboží řádně zabalit nebo jinak zajistit, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět podnikateli (jinak se vystavuje riziku, že bude odpovídat za snížení hodnoty zboží).

O povinnosti spotřebitele vrátit zboží včetně původního obalu by se dalo uvažovat pouze v případě, že by i balení bylo součástí kupní smlouvy a kupní ceny nebo by bez jeho vrácení došlo ke snížení hodnoty zboží (např. dárková balení či sběratelské edice). Pokud by v takovém případě spotřebitel zboží v původním balení nevrátil či by jej vrátil poškozené, měl by podnikatel nárok na náhradu za snížení hodnoty daného zboží.  Této náhradě se věnujeme dále v samostatné kapitole.

Nevrácení zboží v původním obalu až na níže uvedené výjimky nemůže být důvodem ani pro odmítnutí odstoupení od smlouvy.

Zvukový, obrazový či počítačový obsah na hmotném nosiči

První výjimkou je dodání zvukového, obrazového či počítačového obsahu na hmotném nosiči (např. hudební album na CD, film na Blu-ray, či počítačový program na DVD). V těchto případech spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud by původní obal porušil.

Ze směrnice EU, ze které současná úprava vychází, stejně jako z návrhu novely vyplývá, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud bude porušen tzv. zapečetěný obal.

Cílem této úpravy je totiž předejít neoprávněnému užívání a šíření autorských děl v případech, kdy by si spotřebitel udělal kopii daného obsahu a následně odstoupil od smlouvy a hmotný nosič vrátil.

Ochrana se tak vztahuje na porušení zapečetění daného obalu. Pokud by došlo k poškození obalu, který neslouží k zapečetění, či by nedošlo k porušení zapečetění, tak právo na odstoupení od smlouvy zůstává.

Pokud tedy dojde například k poškození poštovní krabice, ve které je zasíláno CD v plastovém obalu (který je zapečetěn fólií), tak toto poškození poštovní krabice nemá dopady na práva spotřebitele, a právo na odstoupení od smlouvy zůstává. Právo na odstoupení od smlouvy zůstává i v případě, že dojde pouze k poškrábání obalu, pokud tímto poškrábáním nedojde k porušení zapečetění.

Vrácení zboží a ochrana zdraví a hygienické důvody

Další výjimka se vztahuje na zboží dodávané v uzavřeném obalu, které není vhodné ke vrácení z hygienických důvodů.

Připravovaná novela rozšiřuje a upřesňuje, že spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud dané zboží prodávané v zapečetěném obalu není vhodné vrátit z hygienických důvodů a nově také z důvodu ochrany zdraví, pokud došlo k porušení obalu.

Pokud tedy spotřebitel poruší zapečetěný obal tak, že zboží bude z důvodu ochrany zdraví či hygienických důvodů dále neprodejné, nebude mít právo na odstoupení od smlouvy.

 

Další výjimky z práva odstoupit od smlouvy

Výše jsme uvedli dvě výjimky, při jejichž naplnění nemá spotřebitel právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) z důvodu porušení zapečetěného obalu určitého druhu zboží.

Občanský zákoník stanoví další výjimky, na základě kterých nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy při koupi zboží či služeb na e-shopu. U několika těchto dalších výjimek dojde na základě novely rovněž ke změně.

Zboží vyrobené/přizpůsobené dle spotřebitele

Podle současné úpravy nemůže spotřebitel odstoupit od koupě zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Novela se pokouší o zpřesnění tohoto ustanovení. Podle novely nelze vrátit zboží vyrobené podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám.

Text novely přebírá znění z českého překladu směrnice EU, ze které tato úprava vyplývá. Překlad původního znění směrnice EU je však nepřesný, což může v určitých případech způsobit komplikace při používání tohoto ustanovení.

Novela pak v tomto znění hlavně staví najisto, že se tato výjimka uplatní jak na výrobu zboží, tak na přizpůsobení již vyrobeného zboží.

Neurčitým však je, co je myšleno zmíněnými osobními potřebami a zejména, jakým způsobem je má podnikatel při prodeji zboží na e-shopu hodnotit.

Z naší zkušenosti víme, že aplikace této výjimky je v praxi pro podnikatele často problematická, a podnikatelé si nejsou jistí, jak tuto výjimku aplikovat. Bohužel novela toto ustanovení o mnoho nezpřesňuje.

Zboží vyrobené či upravené „na zakázku“

I přes výše uvedené stále platí, že výše uvedená výjimka se neuplatní automaticky na každé zboží vyrobené tzv. na zakázku. Samotná skutečnost, že zboží bude teprve vyrobeno na základě objednávky spotřebitele nevylučuje právo následně odstoupit od smlouvy.

Vyloučit právo spotřebitele na vrácení zboží na základě této výjimky je možné pouze v případě, že zboží bylo vyrobeno či upraveno podle specifického zadání spotřebitele, a je tak takřka vyloučeno, že by bylo možné toto zboží prodat jinému zákazníkovi.

Zboží s krátkou životností

Dle současné úpravy dále nelze odstoupit od smlouvy u zboží, které ze své povahy podléhá rychlé zkáze (např. potraviny).

Novela tuto výjimku doplňuje a zpřesňuje v tom, že nelze vrátit ani zboží s krátkou dobou spotřeby (např. určité léky).

Opravy a údržba

Další výjimka z práva na odstoupení od smlouvy se týká služeb, a to speciálně opravy a údržby poskytované u spotřebitele.

Dle současné úpravy nelze odstoupit od smlouvy k opravě nebo údržbě (pokud byla sjednána distančním způsobem, nebo přímo u spotřebitele), která má být provedena v místě určené spotřebitelem na jeho žádost.

Novela toto ustanovení upravuje, je však otázkou, zda smysluplně. Novela totiž doplňuje, že daná oprava či údržba musí být „neodkladná“ a o její provedení musí spotřebitel požádat „výslovně“.

Podnikatel by tak měl v okamžiku, kdy jej bude kontaktovat spotřebitel k tomu, ať například u něj doma opraví plynový kotel, posuzovat a zjišťovat, zdali se jedná o opravu odkladnou či neodkladnou.

Dále je otázkou, jaký má význam doplnění toho, že se musí jednat o žádost výslovnou. Těžko si lze prakticky představit situaci, kdy si spotřebitel objedná opravu nebo údržbu v místě, které určí, ale nebude se jednat o žádost výslovnou.

Noviny, periodika a časopisy

Novela dále doplňuje, že výjimka, podle které nelze odstoupit od smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů se neuplatní na smlouvy o předplatném.

Od smlouvy uzavřené distančním způsobem k zakoupení předplatného tak bude možné ve lhůtě 14 dnů odstoupit. Pokud však spotřebitel již v rámci zakoupeného předplatného před odstoupením od smlouvy obdržel určitá vydání novin, periodika či časopisu, má podnikatel právo ponechat si část uhrazené ceny odpovídající již dodaným vydáním.

 

Náhrada za poškození zboží

Dle současné úpravy spotřebitel ze zákona odpovídá v případě odstoupení od smlouvy za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Tato úprava se však odchyluje od znění směrnice EU, ze které vychází, a proto bylo nejasné, v jakém rozsahu může spotřebitel před odstoupením od smlouvy zboží užívat.

Pokud bychom totiž vycházeli pouze ze současného textu zákona, tak by bylo v pořádku, pokud by si spotřebitel například koupil fotoaparát před dovolenou, týden jej na dovolené běžně používal (slovy zákona “v souladu s jeho povahou a vlastnostmi”), fotoaparát tímto používáním opotřebil tak, že by se snížila jeho hodnota, a po konci dovolené jej ve lhůtě 14 dní vrátil, aniž by měl podnikatel nárok na náhradu za snížení jeho hodnoty. Znění zákona, který by umožňovalo takovýto výklad je pak samozřejmě nesprávné, a v praxi se ustálil názor, že takto toto ustanovení nelze vykládat.

Z připravované novely již jasně vyplývá, že spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vznikne v důsledku toho, že se zbožím nakládal jinak, než je nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Spotřebitel by tak měl odpovídat za snížení hodnoty zboží způsobené i běžným používáním zboží nad rámec prvotního seznámení se s daným zboží.

Pořád však za takové snížení hodnoty nelze považovat pouhou skutečnost, že podnikatel bude muset vynaložit určité náklady na zařazení vráceného zboží zpět do prodeje.

Stále také platí, že právo odstoupit od smlouvy nelze podmiňovat vrácením nepoužitého zboží.

O výše uvedené povinnosti hradit případnou náhradu za snížení hodnoty zboží musí být spotřebitel před koupí informován, například v rámci obchodních podmínek.

 

Částečně odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení nákladů na dopravu

Další často probíranou otázkou je povinnost vrátit spotřebiteli náklady za dopravu zboží (tedy poštovné) v případě, že spotřebitel odstoupil od smlouvy pouze částečně, tedy koupil více kusů zboží a vrátil pouze část.

Zákon výslovně neupravuje, jak má podnikatel v tomto případě postupovat při vrácení poštovného.

Nejprve zde převládal názor, že podnikatel si v takovém případě nemůže ponechat nikdy celé poštovné. Tento názor vycházel ze znění zákona, které výslovně neupravuje možnost nevrátit poštovné.

V tomto směru však došlo k posunu ve výkladu zákona, kdy dnes převládá názor, že pokud by poštovné bylo vždy stejné, bez ohledu na množství zakoupeného zboží, tak spotřebitel v případě částečného odstoupení nemá nárok na vrácení poštovného.

Stále pak platí, že spotřebitel má nárok na vrácení části poštovného v případě, že by se poštovné zvýšilo s ohledem na množství zakoupeného zboží. V takovém případě by mělo být spotřebiteli vráceno poštovné ve výši odpovídající částce, o které se zvýšilo poštovné z důvodu přidání vráceného zboží do objednávky.

 

Zánik vedlejších smluv

Novela občanského zákoníku nově výslovně upravuje, že pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, zaniknou automaticky také všechny vedlejší smlouvy (uzavřené v návaznosti na hlavní smlouvu).

Těmito vedlejšími smlouvami pak mohou být i smlouvy s třetími subjekty. S takovýmto zánikem vedlejších smluv pak nesmí být spojeny žádné náklady pro spotřebitele.

Příkladem uplatnění tohoto ustanovení v rámci prodeje na e-shopu může být prodej elektroniky na splátky. K uhrazení dané ceny na splátky pak dochází zpravidla prostřednictvím úvěru sjednávaného s třetím subjektem (bankou či poskytovatelem nebankovní půjčky). V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy ke koupi daného zboží zanikne také smlouva o úvěru, na základě které měl spotřebitel hradit cenu tohoto zboží na splátky

 

Na výše uvedené připravované změny se budou muset podnikatelé provozující e-shopy připravit, a to mimo jiné úpravou svých obchodních podmínek. Výše uvedené změny dle novely by měly být účinné od 1. července 2021. V tuto chvíli však novela stále čeká na své schválení v Poslanecké sněmovně.

S přípravou nebo aktualizací Vašich obchodních podmínek dle nové právní úpravy Vám rádi pomůžeme, obraťte se na nás.

 

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz