Kontroly ČOI

Porušení právních předpisů bylo zjištěno u 89,7 % e-shopů

Česká obchodní inspekce (ČOI) zveřejnila v tiskové zprávě statistiku svých kontrol e-shopů za 3. čtvrtletí 2016. ČOI u českých e-shopů provádí pravidelně kontroly s cílem odhalit protiprávní jednání a postihnout provozovatele internetových obchodů, kteří poškozují práva a zájmy spotřebitelů. ČOI se při těchto kontrolách zaměřuje především na plnění povinností, které vyplývají prodávajícím a poskytovatelům služeb ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a dalších obecně závazných právních předpisů.

89,7 % e-shopů porušovalo obecně závazné předpisy

Česká obchodní inspekce provedla za období od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016 celkem 252 kontrol e-shopů. Porušení právních předpisů pak bylo zjištěno při celkem 226 těchto kontrolách, tedy u 89,7 % kontrolovaných e-shopů. ČOI se při svých kontrolách zaměřovala především na ty internetové obchody, které již na svých webových stránkách vykazovaly porušení právních předpisů, nebo které jsou ze strany ČOI vnímány jako dlouhodobě problémové. Z výše uvedeného tak vyplývá, že kontroly ČOI neprobíhají zcela náhodně a zejména internetoví prodejci, u nichž ČOI zjistila v minulosti porušení obecně závazných předpisů, musí být zvlášť obezřetní, aby provozovali své online podnikání v souladu se zákony. I pro provozovatele e-shopů, u kterých doposud kontrola ČOI neproběhla, je však důležité, aby při provozování svého internetového obchodu dbali na dodržování obecně závazných právních předpisů. Vedle uložení povinnosti zaplatit pokutu v případě, že u nich bude zjištěno porušení těchto předpisů, se může provozovatel e-shopu s ohledem na výše uvedené dostat pod drobnohled ČOI a očekávat u svého obchodu častější kontroly.

Co e-shopy porušují nejčastěji?

Provozovatelé internetových obchodů se nejčastěji dopouštěli porušení zákona o ochraně spotřebitele. ČOI při kontrolách odhalila, že provozovatelé e-shopů se dopouštěli porušení hned několika ustanovení tohoto zákona, kdy celkem došlo k porušení tohoto zákona v 523 případech.

Nejčastějším prohřeškem e-shopů jsou nekalé obchodní praktiky

Nejčastějším prohřeškem bylo použití nekalých obchodních praktik, kdy prodejce neposkytl zákonem stanovené informace, případně je poskytl neúplné či jinak zavádějící, což je v rozporu s § 4 a 5 zákona o ochraně spotřebitele. Použití těchto nekalých praktik bylo zjištěno celkem v 240 případech. Dalším významným nedostatkem kontrolovaných e-shopů bylo, že neinformovaly spotřebitele o možnosti využít mimosoudního řešení sporů s prodávajícím. Od 1. 2. 2016 je účinná novela zákona o ochraně spotřebitele, na základě které je provozovatel internetového obchodu povinen na svých internetových stránkách, a popřípadě také v obchodních podmínkách, informovat spotřebitele o tom, že případné spory lze řešit také mimosoudní cestou, většinou u ČOI.

Z výsledků provedených kontrol ČOI vyplývá, že ne všichni provozovatelé e-shopů jsou si této povinnosti vědomi, neboť ČOI zjistila porušení této povinnosti informovat spotřebitele o mimosoudním řešení sporu celkem v 122 případech. Při kontrolách ČOI bylo dále zjištěno v 92 případech porušení povinnosti poskytnout spotřebiteli řádné informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva na reklamaci, jak ukládá § 13 zákona o ochraně spotřebitele. V dalších 69 případech bylo zjištěno porušení jiných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. V menší míře pak ČOI zjistila porušování i jiných právních předpisů. V 9 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a ve 4 případech došlo k porušení nařízení EU č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků.

ČOI udělila pokuty ve výši přesahující 1.3 milionů korun

Za porušení povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů uložit ČOI provozovatelům internetových obchodů za 3. čtvrtletí roku 2016 celkem 237 pokut v celkové hodnotě 1.366.000 Kč.

Za použití nekalých obchodních praktik, což byl ve 3. čtvrtletí roku 2016 nejčastější prohřešek provozovatelů e-shopů, může být uložena pokuta až do výše 5.000.000 Kč. Výše pokut uložených v roce 2016 za použití nekalých praktik se pak pohybovala v rozmezí od 500 Kč až do 2.000.000 Kč.

V případě zjištění porušení povinnosti informovat spotřebitele o mimosoudním řešení sporu může ČOI uložit pokutu až do výše 1.000.000 Kč, přičemž v roce 2016 byly za tento správní delikt uloženy pokuty za tento správní delikt v rozmezí od 500 Kč až do 50.000 Kč.

Za třetí nejčastěji porušovanou povinnost poskytnout spotřebiteli řádné informace o uplatnění práva na reklamaci může být udělena pokuta až do výše 3.000.000 Kč. Výše pokut uložených v roce 2016 za porušení povinnosti poskytnout řádné informace o uplatnění práva na reklamaci se pohybovala v rozmezí od 1.000 Kč až do 2.000.000 Kč.

Nespokojení zákazníci e-shopů řeší své problémy rovnou s ČOI

ČOI při svých kontrolách reagovala také na podněty spotřebitelů, kdy ČOI jen za třetí čtvrtletí 2016 obdržela celkem 1461 takovýchto podnětů.

Spotřebitelé zároveň začali využívat již výše zmíněné mimosoudní řešení sporu u ČOI. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný v rozhovoru pro E-Mostecko poskytl statistiky z fungování oddělení ČOI zabývajícího se mimosoudním řešením sporů, označovaného jako oddělení ADR.

Oddělení ADR obdrželo od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016 celkem 2733 návrhů na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Nejčastějším předmětem sporu projednávaného u ČOI jsou práva z vad zboží uplatněná reklamací spotřebitele.

Z celkem 2733 podaných návrhů bylo 631 návrhů oddělením ADR odmítnuto dle § 20q zákona o ochraně spotřebitele. Důvodem pro odmítnutí takovéhoto návrhu může být nedostatek zákonných náležitostí návrhu, nebo skutečnost, že navrhovatel k návrhu nepřipojil potřebné doklady. ČOI dále odmítne návrh v případě, že spor nenáleží do její věcné působnosti, ve věci již bylo rozhodnuto, návrh byl podán po uplynutí lhůty (1 rok od prvního uplatnění práva u prodávajícího) či návrh je zjevně bezdůvodný. V dalších 111 případech byl návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelem vzat zpět. K dohodě stran došlo v 767 případech a u 861 případů nebyl spor vyřešen, neboť strany v zákonné lhůtě nedospěly ke vzájemné dohodě. U celkem 363 návrhů z roku 2016 pak stále probíhá řešení.

Závěr

Nakupování v e-shopech se pro mnohé stalo již běžnou záležitostí a e-shopy jsou tak více na očích nejen zákazníkům, ale také kontrolním orgánům jako je Česká obchodní inspekce. S rostoucím vlivem e-shopů na trhu pak zákonitě roste i počet kontrol e-shopů.

Vzhledem k vysokému počtu internetových obchodů však ČOI nemůže zvládnout kontrolovat všechny e-shopy, a proto se namísto náhodných kontrol ČOI zaměřuje především na internetové obchody, u kterých již bylo v minulosti zjištěno porušení obecně závazných předpisů, a které jsou ČOI vnímány jako problémové.

Provozovatelé e-shopu by tak měli dbát na dodržování zákonných povinností také proto, aby se nedostali pod drobnohled ČOI a nezajistili si tak u svého e-shopu pravidelné kontroly ČOI. Provozovatelé e-shopů pak musí zejména brát na zřetel novely právních předpisů, které jim mohou stanovit nové povinnosti.

Jednou z takových nových povinností je od 1. 2. 2016 povinnost informovat zákazníka o možnosti mimosoudního řešení sporu.

S ohledem na počet návrhů na zahájení mimosoudního řešení sporu, jež obdržela ČOI za necelý rok existence tohoto institutu, je zřejmé, že mezi spotřebiteli roste povědomí o mimosoudním řešení sporu, což je významným nástrojem v rukách spotřebitelů při řešení sporu s prodejcem.

Z výše uvedené statistky kontrol je zřejmé, že na informování spotřebitelů o mimosoudním řešení sporů zaměřuje výrazně svou pozornost také ČOI. Pro provozovatele internetových obchodů je tak důležité, aby o této možnosti řešení sporu řádně informovali spotřebitele, jak jim ukládá zákon o ochraně spotřebitele.

 

Provozujete e-shop či jiný internetový portál, kde prodáváte zboží či nabízíte služby?

Chcete zjistit, zda dodržujete všechny právní požadavky na podnikání a zda informujete spotřebitele, jak stanovují obecně závazné předpisy?

Kontaktujte nás

Provádíme právní kontrolu Vašeho podnikání, zhotovujeme obchodní podmínky a poskytujeme online právní poradenství.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz