Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 9. 12. 2015 novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (např. zákon o České obchodní inspekci). O připravované novele jsme vás již informovali v článku Blíží se novelizace zákona o ochraně spotřebitele – podnikatelé pozor! Nejvýznamější částí této novely je mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR.

Novela zákona o ochraně spotřebitele přinesla řadu významných změn a výrazně zasáhne do vzájemných vztahů podnikatelů a spotřebitelů. Kromě řady terminologických změn a rozšíření pravomocí České obchodní inspekce (o kterých jsme vás podrobněji informovali ve zmiňovaném článku), přinesla novela zákona o ochraně spotřebitele též možnost spotřebitelů řešit spory s podnikatelem mimosoudní cestou.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů již od 1. 2. 2016

Novela zákona o ochraně spotřebitele (konkrétně zákona č. 378/2015 Sb.) je účinná již od 28. 12. 2015, ale některé její části m.j. rovněž část týkající se možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou účinné od 1. 2. 2016.

Povinnost informovat spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v obchodních podmínkách musí podnikatel splnit nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely.

Pilotní projekt Ministerstva průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky v roce 2010 zahájilo pilotní fázi projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, která měla zjistit možnosti a zhodnotit případná rizika při realizaci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Pilotní projekt vycházel z předpisů EU (Doporučení Komise 98/257/ES ze dne 30. března 1998 o zásadách platných pro orgány odpovědné za mimosoudní vyrovnání spotřebitelských sporů, a Doporučení Komise 2001/130ES ze dne 4. dubna 2001 o zásadách pro mimosoudní orgány při řešení spotřebitelských sporů dohodou).

Reagujeme na Směrnici o alternativním řešení spotřebitelských sporů

Návrh novely zákona o ochraně spotřebitele navazoval na přijetí směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů, resp. směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2013/11/EU ze dne 21. 5. 2013, o alternativním řešení spotřebitelských sporů ( dále jen ,,směrnice“), a Nařízení č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013 o on-line řešení sporů (ADR-ODR) (dále jen ,,nařízení“).

Účast spotřebitelů a podnikatelů v této fázi projektu byla dobrovolná a spočívala na 3 pilířích, tj. poskytnutí informací a doporučení, mediace a rozhodčí řízení. Ze statistických dat Ministerstva průmyslu a obchodu vyplývá, že nejvíce účastníků využilo pilířů poskytnutí kvalifikované rady a mediace. Při dotazování účastníků proč nevyužili možnost rozhodčího řízení, většina respondentů uvedla, že hlavním důvodem je placení poplatku za rozhodčí řízení, a že řízení je v zásadě shodné s řízením soudním.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle novely zákona o ochraně spotřebitele

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je dle důvodové zprávy k novele alternativou k řešení sporů mezi spotřebitelem a podnikatelem soudní cestou, která je často pro obě strany velice nákladná a zdlouhavá.

Řešení spotřebitelských sporů v rozhodčím řízení

 

Kromě soudního řízení se může spotřebitel či podnikatel v případě, že mezi nimi vznikne spor, obrátit též na rozhodce (problémy týkající se rozhodčího řízení v případě spotřebitelských sporů odhalila pilotní fáze projektu, viz výše) nebo mediátora. Cílem mediace je urovnání sporů mezi podnikatelem a spotřebitelem smírnou cestou, přičemž mediátor vede strany ke vzájemné komunikaci a pokouší se je dovést ke smíru.

Jako mimosoudní řešení spotřebitelských sporů bylo doposud možno využít rozhodčí řízení či mediaci. Nově od 1. 2. 2016 je tomu i mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle novely zákona o ochraně spotřebitele.

Rozhodčí řízení upravuje zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Mediaci upravuje zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je finančně i časově méně nákladné

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů může být pro obě strany sporu výhodné zejména v tom, že je oproti zmíněným možnostem méně nákladné, časově méně náročné a za určitých okolností může řízení probíhat on-line (tedy bez fyzické účasti subjektů sporu).

Mimosoudní cestou mohou být řešeny spory mezi spotřebitelem a podnikatelem, které vzniknou z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.

Z tohoto pravidla však existuje řada výjimek, jde zejména o smlouvy v oblasti zdravotnických služeb, v oblasti služeb obecného zájmu nehospodářské povahy nebo o smlouvy s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání. Na tyto oblasti se úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů nepoužije.

Které subjekty jsou oprávněné řešit spotřebitelský spor?

Novela zákona o ochraně spotřebitele předpokládá několik subjektů veřejné správy, které budou řešit spotřebitelské spory v určitých oblastech.

V oblasti finančních služeb bude k řešení spotřebitelských sporů příslušný finanční arbitr, v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad, v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad. V ostatních oblastech bude příslušná Česká obchodní inspekce.

V působnosti České obchodní inspekce může Ministerstvo průmyslu a obchodu pověřit i jiný orgán. Pověřeným subjektem může dle novely být pouze právnická osoba založená nebo zřízená za účelem ochrany spotřebitele. Tato osoba musí mít vyhrazený rozpočet pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, musí mít odborné znalosti (chápej vysokoškolské vzdělání v oboru právo) a musí být nestranná a nezávislá. Dále musí orgán zajistit bezplatnost řízení a musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy na ochranu osobních údajů. Ministerstvo průmyslu a obchodu je povinno vést seznam orgánů, které jsou k řešení spotřebitelských sporů příslušné.

Postup České obchodní inspekce při mimosoudním řešení spotřebitelského sporu a povinnosti podnikatele

Novela zákona o ochraně spotřebitele stanoví základní postup v řízení o spotřebitelském sporu před Českou obchodní inspekcí (řízení před jinými orgány stanoví právní předpisy pro jednotlivé instituce). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se před Českou obchodní inspekcí zahajuje výlučně na návrh spotřebitele. Podnikatel jako silnější smluvní strana ve vzájemném vztahu ke spotřebiteli nebude mít možnost podat podnět k zahájení řízení.

Návrh bude možné podat několika způsoby. Mimo způsoby podání návrhu písemně, popřípadě ústně do protokolu, bude mít spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce. To má zjednodušit a zrychlit celý postup řízení.

Kromě povinnosti informovat spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ukládá novela podnikatelům další povinnosti.

Některé z nich jsou dokonce správním deliktem s možností uložení pokuty.

[divider]

PDF Manuál
k novele mimosoudního řešení sporů

manual_novela_zakon_ochrana_spotrebitele_prehled

Co přináší novela zákona o ochraně spotřebitele podnikatelům na internetu?

Zpracovali jsme pro Vás PDF Manuál, který blíže vysvětluje dopady novely zákona o ochraně spotřebitele na on-line podnikatele..

PDF Manuál pro on-line podnikatele obsahuje 4 části:

  1. Nový způsob mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
  2. Nové definice
  3. Nové povinnosti podnikatelů
  4. Jak upravit obchodní podmínky

PDF manuál je doplněn o vhodné formulace, které byste měli zapracovat do svých obchodních podmínek. Vložením formulací z PDF manuálu splníte povinnost stanovenou novelou zákona o ochraně spotřebitele.

 

Celkem 9 stránek včetně ustanovení, která jednoduše vložíte do svých obchodních podmínek.

[divider]

Manual_spotrebitelske_spory2

Cena: 1.499,-Kč vč. DPH

Objednávka Manuálu

[divider]

Zdroje pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Na stránkách České obchodní inspekce najdete informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů a současně také pravidla k ADR, včetně formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz