Právo bránit sebe i jiné se zbraní

Doplnění Listiny základních práv a svobod ČR (dále jen „LZPS“) o větu  „právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“, nabude účinnosti 1.9.2021. Senát ČR potvrdil souhlas s jejím doplněním již 21. července 2021, prezident jej podepsal v minulém týdnu.

Tato zdánlivě jednoduchá věta však dříve vzbudila řadu bouřlivých diskuzí a kontroverze. V tomto článku Vás s ústavní změnou seznámíme a současně krátce nahlédneme do zbraňové regulace.

 

Právo na obranu a zbraň

LZPS je součástí ústavního pořádku a může být měněna ústavním zákonem, byť o její povaze, zda je to ústavní zákon či právní předpis sui generis (svého druhu), se ještě občas vedou diskuse. Doplnění LZPS však bylo navrženo v souladu s ústavním pořádkem, se závazky ČR vyplývající z mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána, jakož i právem Evropské unie. Bylo tomu tak  z důvodu, že předmětem evropského práva je regulace střelných zbraní, ale ta nemá přímý vliv na ústavní zakotvení práva na obranu.

 

čl. 6 odst. 4 LZPS tak bude znít : Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné. Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.

 

Zakotvení práva na obranu i se zbraní náš právní řád dosud obsahoval jen na zákonné úrovni. Právo bránit sebe nebo jiného člověka i se zbraní v ruce dosud zaručoval trestní zákoník ( vyjma pravidel zákonného použití zbraně bezpečnostními složkami). Ten dává možnost obrany v krizové situaci, která může způsobit škodu, zranění nebo smrt. Jedná se o krajní nouzi a nutnou obranu, tedy okolnosti vylučující protiprávnost činu.

Vzhledem k významu práva na život, které je právo nejzákladnější, protože bez života ostatní práva člověka nemohou být naplněna, tak tato novela symbolicky povyšuje takové právo na úroveň ústavní. Bude tak možné dovolat se ochrany tohoto práva v rámci ústavní stížnosti u Ústavního soudu.

Zaručena je možnost použít zbraň jako alternativu v rámci práva na obranu, přičemž zbraní dle povahy věci může být však vše, čím lze učinit zásah vůči lidskému tělu důraznější. Mohou to být zbraně, k jejichž držení není třeba povolení (zákonná úprava absentuje v oblasti bodných či sečných zbraní), ale i zbraně střelné, které jsou regulovány.

 

Zbraňová regulace

Změna ústavního zákona nic nemění na podmínkách zbraňové regulace v ČR. Jak již bylo řečeno výše, cílem nynějšího doplnění LZPS bylo zakotvení práva na obranu na ústavní úrovni, nikoli přispět ke zvýšení počtu držitelů střelných zbraní nebo nabádat ke kolektivnímu ozbrojování.

Zákonná úprava civilního držení a nakládání se zbraní zůstává zachována zákonem o zbraních ( zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů).  Novelou zákona o zbraních z ledna letošního roku  (tedy zák. č. 13/2021 Sb.)  přibyly dvě “nové” kategorie zbraní (AI a CI) a byla mimo jiné vyhlášena zbraňová amnestie (do 31.7.2021 bylo možné beztrestně zbraň policii odevzdat). Zákonem 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR bylo pak upraveno právo legálních držitelů zbrojních průkazů dobrovolně se účastnit zajišťování bezpečnosti ČR.

 

Pořízení registrované zbraně

Zbrojní průkaz je listina potřebná k nabývání určitých zbraní a na následné prokazování se jako legální držitel zbraně. Zbrojní průkazy jsou členěny na skupiny A-E. Platnost zbrojních průkazů je desetiletá, policie nejméně jednou za pět let prověří, zda držitel průkazu splňuje zákonné, zejména zdravotní prohlídky.

Držitel zbrojního průkazu musí dbát zákona a držet se pravidel při nošení a manipulaci se zbraní a střelivem. Pro všechny držitele platí, že své zbraně musí nosit skrytě, nebo je doma bezpečně uchovávat. Vysoká zodpovědnost je především kladena při použití zbraně. Držitel zbrojního průkazu  je povinen neprodleně ohlásit útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany. Povinnosti podléhá vedle použití zbraně ke střelbě na útočníka, i použití zbraně k tzv. varovnému výstřelu.

Pro nákup registrované zbraně je zapotřebí nejen být držitelem zbrojního průkazu, ale před nákupem požádat o povolení k nabytí zbraně (formulářem u policie) a po zakoupení ještě zbraň přihlásit/registrovat u příslušného útvaru policie.

 

Pokud máte otázky na toto téma, můžete nás kontaktovat zde.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz