Program Antivirus: Podpora zaměstnavatelů na úhrady mzdových nákladů

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí bylo dle 23. března 2020 zveřejněno, že vláda schválila program Antivirus. V rámci programu Antivirus by mělo dojít k podpoře zaměstnavatelů, a tedy i jejich zaměstnanců. Stát má zájem zejména podpořit zaměstnavatele v případech, kdy v souvislosti s aktuální situací a vládními opatřeními došlo na straně zaměstnavatelů k nečekaným výdajům, aniž by tomu odpovídaly jejich příjmy.

Situace, jichž se náhrada týká

V tuto chvíli se se počítá s následujícími situacemi (pro účely našeho článku zjednodušeno):

  • Nařízení karantény:

Zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa, dostávají náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku s tím, že zaměstnavatelé hradí zaměstnancům prvních 14 dní karantény (stejně jako v případě nemocenské). Vláda schválila, že tuto částku vynaloženou zaměstnavateli příspěvkem kompenzuje v plné výši.

  • Uzavření provozovny:

Zaměstnanci dostávají náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku s tím, že vláda schválila, že částku vynaloženou zaměstnavateli kompenzuje příspěvkem ve výši 80 %.

  • Uzavření provozovny v souvislosti s absencí 30 % zaměstnanců (karanténa, péče o dítě):

Zaměstnanci dostávají náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku s tím, že vláda schválila, že částku vynaloženou zaměstnavateli kompenzuje příspěvkem ve výši 80 %.

  • Omezení dodávek surovin, výrobků a služeb:

Zaměstnanci dostávají náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku s tím, že vláda schválila, že částku vynaloženou zaměstnavateli kompenzuje příspěvkem ve výši 50 %.

  • Částečná nezaměstnanost:

Zaměstnanci dostávají náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku s tím, že vláda schválila, že částku vynaloženou zaměstnavateli kompenzuje příspěvkem ve výši 50 %.

Z výše uvedeného je tak zřejmé, že stát má zájem na zvýhodnění těch zaměstnavatelů, kteří mají zájem svým zaměstnancům hradit plně veškeré mzdové náklady, a ty případy, na které mají vládní opatření pravděpodobně největší vliv.

Jak to bude ve specifických případech?

Otázkou zůstává, jak budou výše uvedené kompenzace ovlivněny konkrétními vnitřními předpisy vydanými konkrétním zaměstnavatelem, pakliže budou garantovat zaměstnancům vyšší nároky na náhradu mzdy. Situaci si můžeme ukázat na modelovém případu: Zaměstnavatel má vnitřním předpisem upravenou tzv. částečnou nezaměstnanost (blíže viz v našem článku) a náhradu mzdy zaměstnancům má v tomto případě stanovenou na výši 75 % průměrného výdělku. Bude se v tomto případě postupovat podle výše uvedeného bodu B, či podle bodu E?

Z informací, které jsou v současnosti veřejně dostupné, však není možné jednoznačně na tuto otázku odpovědět. Z logiky věci by však i tito zaměstnavatelé měli dostat v případě splnění podmínek příspěvek (v tuto chvíli však nejsou podmínky zatím veřejně známy). Nejasné také je, zda bude kompenzace státu činit 50 % z 75 % náhrady mzdy (náhrada stanovená vnitřním předpisem) či pouze 50 % z 60 % náhrady mzdy (náhrada stanovená zákonem jako nejnižší). Momentálně se (z hlediska ekonomického dopadu, která budou opatření mít na státní rozpočet) spíše přikláníme k minimalističtější variantě. Výše uvedené body nepokrývají všechny myslitelné situace, doufejme tedy, že je vláda (resp. ministerstvo) časem rozšíří.

Bude dost peněz pro všechny žadatele?

S ohledem na to, jaká byla situace u bezúročných úvěrů (viz náš článek), a zároveň s poukázáním na skutečnost, že v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí z 19. března 2020, ve které je uvedeno, že celkové náklady na program Antivirus se předpokládají ve výši 1,2 mld. Kč, lze očekávat, že žádosti o tuto podporu značně převýší předem alokovanou částku, a to již první den. Pokud bychom pro zjednodušení vycházeli, že průměrná žádost o příspěvek na 1 pracovní místo bude 15.000 Kč (avšak pravděpodobně se bude jednat o částku vyšší), tak by bylo možné podpořit pouze 80 tis. pracovních míst.

Maximální limit příspěvku na jednoho zaměstnance je v současné době nastavený na medián mezd v České republice (aktuálně lehce přes 30 tisíc Kč). Otázkou zůstává, zda nedojde k jeho změně (např. navýšení na průměrnou mzdu či násobky průměrné mzdy).

Co dál?

Zaměstnavatel bude žádat o vyplacení příspěvku po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti o čerpání podpory budou zveřejněny v průběhu příštího týdne. Program bude vyhlášen 1. dubna 2020.

Zatím však není jasné, zda se budou kompenzace z programu Antivirus vztahovat i na pojistné (sociální a zdravotní) placené zaměstnavatelem. Prozatím vydané vládní návrhy tuto otázku neřeší, zatím tedy platí běžný režim – odvody je povinen zaměstnavatel zaplatit ze svého a nelze je prominout.

V rámci tiskové konference konané dne 23. března 2020 ministryně Ministerstva práce a sociální věcí sdělila, že připravuje další bod nad rámec výše uvedených, podle kterého by bylo možné žádat o podporu. V tuto chvíli však na rozšíření bodů o další případy není možné spoléhat, a tak nám nezbývá než vyčkat na další informace, které nám stát poskytne. Neznáme zatím ani podmínky dohody, kterou bude muset zaměstnavatel uzavřít s úřadem práce před získáním příspěvku.

Situaci týkající se programu Antivirus budeme bedlivě monitorovat a o případných novinkách, zejména o povinných náležitostech žádostí o podporu a bližších podmínkách pro udělení podpory, Vás budeme obratem informovat.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz