Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

Pojmy velkoobchod a obchodní podmínky pro velkoobchod jsou v dnešní době, charakteristické rozvinutým obchodním stykem, velmi často využívanými pojmy. Pojďme se podívat na to, co tyto pojmy znamenají a jaký mají právní význam.

Co znamená velkoobchod?

Velkoobchod zahrnuje všechny činnosti související s prodejem zboží a služeb těm, kdo je nabízejí a prodávají dále či je jinak využívají pro účely svého podnikání. Jde především o obchod mezi výrobci a velkoobchodníky, kteří zboží či službu prodávají ve velkém množství jiným velkoobchodníkům či obchod mezi velkoobchodníky a maloobchodníky, kteří ve výsledku zboží či službu prodají spotřebitelům. Subjekty velkoobchodu jsou tedy pouze podnikatelé.

Obchodní podmínky pro velkoobchod

V této formě podnikání je účelné předem jasně, přehledně a srozumitelně vymezit vzájemná práva a povinnosti, která podnikatelům vzniknou při realizaci velkoobchodní činnosti. Prostředkem, který nejlépe je ke splnění tohoto požadavku nejvhodnější, jsou právě obchodní podmínky pro velkoobchod.

Účinná právní úprava obecně nabízí podnikatelům širší míru volnosti pro určení svých práv a povinností vyplývající ze vzájemných smluvních vztahů než v případě smluvních vztahů podnikatelů se spotřebiteli. Je to tak proto, že z právního hlediska se na podnikatele hledí jako na odborníky ve svém oboru a z toho titulu se má za to, že kromě znalostí ve svém oboru mají i dostatečné právní povědomí, které jim umožní účinně se vymezit a prosadit vůči druhé smluvní straně.

Oproti tomu spotřebitel je chápán jako slabší smluvní strana, která nemusí být vždy obeznámena s problematikou smluvních vztahů, do kterých vstupuje. Právo pak poskytuje spotřebiteli vyšší míru ochrany proto, aby vyloučilo možnost, že by byl spotřebitel v právních vztazích s podnikateli výrazně znevýhodněn.

Co vše lze měnit ve velkoobchodních podmínkách

Případů, kdy je podnikatelům ponechána relativní volnost určení vzájemných práv a povinností je opravdu mnoho. Od ne/umožnění druhé smluvní straně odstoupit od smlouvy, přes stanovení smluvních pokut za porušení různorodých povinností vyplývajících ze smlouvy či úroků z prodlení s placením kupní ceny zboží či služeb až k vyloučení odpovědnosti za vady.

O relativní volnost jde proto, že i v těchto případech zákon, aktuální judikatura či rozhodovací praxe orgánů veřejné moci stanoví meze, které nelze překročit a ve kterých je nutné se pohybovat. Nejlépe je to možné vysvětlit na příkladu úroků z prodlení. Výše úroků z prodlení s placení zboží nebo služby se pohybují na horní hranici 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud podnikatel překročí tuto hranici, riskuje, že v případném sporu s druhou smluvní stranou takříkajíc narazí, protože si své nároky nedokáže obhájit.

Zpracováváme obchodní podmínky pro velkoobchody

Provozujete eshop s velkoobchodem? Zpracováváme obchodní podmínky na míru pro velkoobchodní model prodeje. Kontaktujte nás!

 

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz