Založte si spolek

Spolek dříve a dnes

Spolek resp. zapsaný spolek je nástupcem dřívějšího občanského sdružení, smysl této neziskové organizace však zůstal zachován. Pokud občanské sdružení nevyužilo práva změnit svou právní formu na ústav nebo sociální družstvo, stalo se s účinností zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku automaticky spolkem. Každý spolek musel své stanovy a název přizpůsobit nové podobě zákona, současně je začaly evidovat krajské soudy v tzv. spolkovém rejstříku, namísto evidence u Ministerstva vnitra. Občanský zákoník problematiku spolků popisuje komplexněji než předchozí zákon o sdružování občanů, většina ustanovení je však dispozitivní (tedy nezávazná) a konkrétní fungování spolku si mohou jeho zakladatelé přizpůsobit vlastním potřebám.

Jak založit spolek

K založení spolku jsou třeba alespoň 3 osoby vedené společným zájmem, lhostejno zda jde o osoby fyzické či právnické. Tři právnické osoby jako zakladatelé spolku nesou pojmenování „svaz“. Zájem spolčit se za výkonem společné věci je klíčový, neboť představuje účel, za kterým je spolek zakládán.

Účel a činnost spolku

Účel spolku vyjadřuje jeho hlavní poslání. Občanský zákoník výslovně stanoví, s jakým účelem nesmí být právnické osoby založeny, jedná se mimo jiné o popírání lidských práv, podporu násilí. Účelem spolku rovněž nesmí být podnikání, resp. výdělečná činnost jako činnost hlavní.  Každý spolek nemusí být institucí veřejně prospěšnou. Některé spolky jsou tvořeny s prospěšností pouze pro své členy, poté je za neziskové organizace v obecném slova smyslu považovat nemůžeme, neboť status veřejné prospěšnosti přímo nenesou. Vedle hlavní činnosti, která musí směřovat k účelu, pro který byl spolek založen, může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku (tj. nelze ji vyplácet členům spolku).

Stanovy spolku

Zakládající osoby sepíšou stanovy, nebo se svolá ustavující schůze spolku, na níž svolavatel předloží vypracovaný návrh stanov. Pokud se ustavující schůze účastní alespoň 3 osoby, mohou schválit znění stanov. Stanovy nevyžadují formu veřejné listiny, notářského zápisu tak třeba není. Ve stanovách musí být minimálně určen název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku nebo určení způsobu, jak jim budu práva a povinnosti vznikat a určení statutárního orgánu spolku, který za něj jedná.

Vznik spolku

Spolek jako právnická osoba vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.  Rejstříkovému soudu je zpravidla předkládán návrh na prvozápis do spolkového rejstříku, stanovy, zápis z ustavující schůze, prohlášení statutárního orgánu spolku a jeho souhlas se zápisem do spolkového rejstříku. Návrh na zápis do veřejného rejstříku podávají zakladatelé nebo osoba určená ustavující schůzí.

Výhody spolku

Jednoduché účetnictví

Spolek je povinen vést od svého vzniku účetnictví. Za předpokladu, že spolek není plátcem DPH, hodnota jeho majetku nepřesáhne 3 mil. Kč a taktéž výše jeho příjmů za poslední účetní období nepřesáhne 3 mil. Kč, vede pouze jednoduché účetnictví.

Bez podání daňového přiznání

Daňové přiznání není povinen podat veřejně prospěšný poplatník, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Tedy pokud má spolek příjmy pouze z darů a členských příspěvků, daňové přiznání podávat nemusí, neboť tyto položky jsou od daně osvobozeny.

Dary a dotace

Dary, dotace ze státního rozpočtu, podpory z rozpočtů, granty z fondů evropské unie i pořádání veřejných sbírek, všechny tyto příjmy nejsou pro spolky předmětem daně. Tyto finanční podpory také nevstupují do obratu pro účely registrace k dani z přidané hodnoty.

Snížení základu daně

Spolek, který má status veřejně prospěšného poplatníka, může snížený základ daně o odpočitatelné položky dále snížit až o 30%, maximálně však o milion korun, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani ke krytí výdajů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně a to nejpozději v následujícím zdaňovacím období .

Závěrem

Zapsaných spolků je v České republice téměř sto tisíc. Pokud se tato problematika týká i Vás příp. zvažujete založení spolku, můžeme Vám připravit stanovy a další listiny k založení spolku. Rádi zodpovíme otázky ohledně fungování spolku a zvážíme daňové důsledky při stanovení jednotlivých činností spolku v rámci jeho hlavní a vedlejší činnosti.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz