Změny v trestních předpisech

Již za pár dní (dne 1.10.2020) nabude účinnosti zákon č. 330/2020 Sb., kterým se novelizují trestní předpisy. Změny, kterých je celá řada, se dotýkají trestního zákoníku, trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže aj.  Tato novela reaguje na dlouhou diskuzi v odborných kruzích i návrhy legislativních změn ze strany Nejvyššího soudu ČR. V dnešním článku netradičně z oblasti trestního práva si představíme novinky a shrneme zásadní změny.

V úvodu je vhodné upozornit, že zhruba před čtyřmi měsíci trestní zákon a trestní řád prošly menší novelou (provedenou zák. č. 114/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.6.2020), která zpřísnila tresty za týrání zvířat a v této souvislosti přidala dvě nové skutkové podstaty trestných činů „zákaz držení a chovu zvířat“ a „chov zvířat v nevhodných podmínkách“.

 

Změny v ukládání peněžitého trestu

Častější ukládání peněžitého trestu namísto krátkodobých trestů odnětí svobody umožní novela trestního zákoníku. Peněžitý trest bude možné po podané žádosti uhradit ve splátkách. Trest bude zahlazen okamžikem zaplacení. Neuhrazený peněžitý trest bude odsouzenému dle zákonného přepočtu přeměněn v trest odnětí svobody.

 

Domů po třetině

Pro podání žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody jsou stanoveny specifické podmínky a lhůty, které v návaznosti na uloženou délku trestu musí odsouzený vykonat, než si může o podmíněné propuštění požádat. U zvlášť závažných trestných činů činí tato lhůta dvě třetiny z celkové délky pravomocně uloženého trestu. Novela obsahuje rozšíření, kdy žádost o podmíněné propuštění může po odpykané jedné třetině doby uloženého trestu podat i ten odsouzený, který byl trestán poprvé za zvlášť závažný zločin.

 

 

Institut prohlášení viny

Institut dohody o vině a trestu, tedy způsobu vyřízení trestní věci mimo hlavní líčení, který byl do trestního řádu zanesen po vzoru zahraničních úprav před osmi lety (zák. 193/2012 Sb. s účinností od 1.9.2012), doplní nový institut prohlášení viny.

Za určitých podmínek bylo možné prohlásit rozhodné skutečnosti za nesporné již nyní, ovšem s institutem prohlášení viny obviněného může obviněný učinit určité skutečnosti za nesporné i při provádění trestního řízení standardním způsobem a soud v této části upustí od provádění dokazování. Předpokládá se tak zrychlení soudního projednání. Soud nebude prohlášením vázán a v případě pochybností, bude postupováno v řízení bez ohledu na učiněné prohlášení.

Změny dozná i institut dohody o vině a trestu, neboť tato bude moci být uzavřena i v řízení o zvlášť závažném zločinu, tedy i s pachatelem vraždy a nebude již tento institut spojen s nutnou obhajobou, kdy je povinné zastoupení obhájcem.

 

Navýšení hranice způsobené škody

Škoda nikoliv nepatrná již bude představovat škodu dosahující částky nejméně 10.000,- Kč, dříve to byla polovina této částky. Nově tedy při spáchání majetkového trestného činu krádeže se způsobenou škodou do deseti tisíc korun českých dojde automaticky k zániku trestnosti a věc bude řešena správním orgánem jako majetkový delikt a projednána před přestupkovou komisí (tj. půjde o přestupek).

 

Kontaktujte nás, i v oblasti trestního práva Vám můžeme nabídnout naše služby.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz