Co dělat, když spotřebitel odmítá převzít zboží?

Prodejci a provozovatelé eshopů se velice často setkávají se situací, kdy spotřebitel odmítá převzít zboží, které mu bylo zasláno na dobírku, a argumentuje přitom svým právem odstoupit od smlouvy. To často funguje, neboť povědomí o právu na odstoupení od smlouvy je již velké a spotřebitelé navíc často „vydírají“ hrozbou podání podnětu na Českou obchodní inspekci. Pojďme se tedy podívat, jak lze v takovém případě postupovat.

Důležitý je okamžik vzniku kupní smlouvy

Úvodem je nutné zdůraznit, že je mylné domnívat se, že dosud nebyla uzavřena žádná smlouva a spotřebitel od ní tedy nemůže odstoupit. Konkrétní vymezení okamžiku vzniku kupní smlouvy závisí na obchodních podmínkách daného prodávajícího, ale obvykle platí, že kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy je spotřebiteli doručeno potvrzení objednávky. Převzetí či nepřevzetí zboží nemá na platnost kupní smlouvy bezprostřední vliv.

To, že kupní smlouva vznikla, je v našem případě výhodou pro prodejce. Podle § 2159 odst. 1 občanského zákoníku má totiž kupující povinnost převzít věc při dodání (nebo přímo při prodeji, což se ale v případě distančních smluv neuplatní). Tato povinnost je dále podtržena následujícím odstavcem, který zakládá právo prodejce na úplatu za uskladnění, pokud kupující zboží nepřevezme. Tuto úplatu je vhodné definovat již v obchodních podmínkách; jinak platí poměrně neurčitá „obvyklá výše“.

Kdo hradí náklady poštovného?

Vedle zmíněné úplaty za uskladnění se ovšem ze strany spotřebitele jedná o porušení smlouvy, a jelikož tento případ není pro prodej zboží v obchodě ani pro distanční smlouvy zvlášť upraven, je nutné použít obecná ustanovení Hlavy III občanského zákoníku (Závazky z deliktů), konkrétně § 2913. Podle zmiňovaného paragrafu je strana, která se dopustila porušení smlouvy (v rozporu s obchodními podmínkami nepřevzala zboží), povinna uhradit druhé straně škodu vzniklou takovým porušením. V našem případě se tedy bude typicky jednat o poštovné a případné manipulační poplatky, které prodávající v dobré víře uhradil.

Správný postup pro odstoupení od smlouvy spotřebitele

Shrnujeme tedy, že správný postup pro odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele je řádné převzetí zboží, případná prohlídka nebo (v rozumných mezích) vyzkoušení, a teprve následně je možné od kupní smlouvy odstoupit a zboží vrátit.

Všechna výše uvedená plnění, která lze v případě nepřevzetí zboží po spotřebiteli požadovat, jsou v konečném důsledku i soudně vymahatelná. Zdůrazňujeme, že se v žádném případě nejedná o smluvní pokuty, které jsou obecně nepřípustné a jimž budeme v brzké době věnovat samostatný článek.

Také toto řešíme v obchodních podmínkách pro eshopy

Kontrolujeme a zpracováváme obchodní podmínky pro eshopy a jiné výdělečné webové portály s implementací speciálních ustanovení, která zvyšují ochranu provozovatele/prodávajícího a přiznávají mu maximální možná práva.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz