Obchodní podmínky

obchodní podmínky

pro poskytování právního poradenství a právních služeb prostřednictvím on-line systému umístěného na internetové adrese www.pravopropodnikatele.cz

 

Právo pro podnikatele

provozovatelem systému a poskytovatelem služeb je společnost:

Kropáček LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

se sídlem Pobřežní 667/78, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 04909933, DIČ:CZ04909933

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 253992

tel. +420 222 250 000, e-mail: pravnik@pravopropodnikatele.cz

(dále jen „poskytovatel“)

 

 1. VÝZNAM OBCHODNÍCH PODMÍNEK A JAK PROBÍHÁ KOMUNIKACE
  1. Tyto obchodní podmínky poskytovatele upravují práva a povinnosti smluvních stran:
   1. vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „uživatel“) prostřednictvím internetového systému (portálu) na adrese http://pravopropodnikatele.cz, provozovaného prostřednictvím webového rozhraní Právo Pro Podnikatele (dále jen „rozhraní PPP“);
   2. vzniklé při poskytování služeb (jak jsou definovány níže) prostřednictvím rozhraní PPP;
   3. vzniklé při využívání rozhraní PPP;
   4. a další související právní poměry.
  2. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ochrana osobních údajů je upravena v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je rovněž nedílnou součástí smlouvy.
  4. V případě změny obchodních podmínek se na uživatele a příslušnou smlouvu vztahují obchodní podmínky ve znění, ve kterém byly účinné k okamžiku jejich odsouhlasení uživatelem.
  5. V rámci uzavírání smlouvy a poskytování služeb souhlasí poskytovatel a uživatel s použitím komunikačních prostředků na dálku. Za komunikaci dle těchto obchodních podmínek se považuje písemná komunikace prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kurýrních služeb, či doručená osobně, dále vyplnění příslušného formuláře či dotazníku uživatelem na rozhraní PPP a dále komunikace prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, a to za použití e-mailových adres a telefonních kontaktů poskytovatele uvedených v rozhraní PPP a těchto obchodních podmínkách, e-mailových adres a telefonních kontaktů uživatele uvedených uživatelem v příslušných formulářích v rozhraní PPP, nebo ve výše uvedené komunikaci každého z nich (dále jen „komunikace“). Náklady na komunikaci a uzavření smlouvy si nese každá strana sama. Zpráva je v případě e-mailu doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.
  6. V otázkách neupravených smlouvou, obchodními podmínkami či komunikací se poskytování služeb řídí podmínkami uvedenými v rozhraní PPP (včetně formulářů). Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z rozhraní PPP. Smlouva a tyto obchodní podmínky budou vykládány vždy v souvislosti s podmínkami uvedenými v rozhraní PPP a jejich smyslem a významem.

 

 1. JAKÉ služby JSOU POSKYTovány

Poskytovatel prostřednictvím rozhraní PPP nabízí a poskytuje právní služby, kterými jsou zejména příprava a revize všeobecných obchodních podmínek pro internetové prodejce a poskytovatele služeb, příprava a kontrola smluv, příprava právních stanovisek,právní zastupování aj. (dále jen „služby“ nebo „právní služby“).

 

 1. OCHRANA SPOTŘEBITELE
  1. V případě, že objednává uživatel právní služby jako spotřebitel, tedy pokud je fyzickou osobou a služby objednává mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, vztahuje se na něj zákonná ochrana spotřebitele. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na uživatele ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.
  2. Jako spotřebitel má uživatel především:
   1. právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 4.3 těchto obchodních podmínek);
   2. právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
   3. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy.
  3. Pokud uživatel objednává služby jako spotřebitel a poskytne výslovný souhlas se započetím poskytování služby před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy (zejména pokynem k započetí prací), bere na vědomí, že tím ztrácí právo odstoupit od smlouvy v uvedené lhůtě, je-li služba splněna. Není-li služba splněna v uvedené lhůtě, má právo odstoupit od smlouvy, ale uhradí poskytovateli poměrnou část za plnění již poskytnuté (rozsah již provedených prací).
  4. Neposkytne-li uživatel, který objednává služby jako spotřebitel, výslovný souhlas se započetím poskytování služby před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy, má právo ve čtrnáctidenní lhůtě od uzavření smlouvy odstoupitod smlouvy bez udání důvodu. O odstoupení od smlouvy uživatel poskytovatele informuje, může využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Veškeré přijaté peněžní prostředky poskytovatel uživateli vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým je přijal, nebo způsobem, jaký bude uživatel požadovat.
  5. Pokud uživatel objednává právní služby u poskytovatele jako spotřebitel a vznikne-li mezi stranami spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má uživatel právo obrátit se s tímto sporem na Českou advokátní komoru (adresa: Národní 16, 110 00 Praha 1, webové rozhraní:www.cak.cz, elektronický kontakt: epodatelna@cak.cz, telefon: 221 729 011) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může uživatel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u poskytovatelepoprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.Pro podání stížnosti může uživatel rovněž využít on‑line platformu Evropské komise na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. JAK SE UZAVÍRÁ Smlouva o poskytnutí služby
  1. Nabídka právních služeb uvedená na rozhraní PPP není nabídkou na uzavření smlouvy, ale je pouze informativního charakteru. Poskytovatel má jako advokát ze zákona právo odmítnout poskytnutí právní služby. Výjimky z tohoto pravidla stanoví právní předpisy. Veškeré nabídky na poskytnutí služby umístěné ve webovém rozhraní PPP jsou proto nezávazné a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb, resp. tyto služby poskytnout.
  2. Smlouva je uzavřena:
   1. potvrzením poptávky uživatele (nabídky na uzavření smlouvy) poskytovatelemelektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty, kterou uživatel použil k zaslání jeho poptávky či na jinou adresu elektronické pošty, kterou ve své poptávce uvedl, nebo
   2. okamžikemprovedení platby za službu poskytovateli, pokud k tomu došlo ještě před potvrzením uživatelem elektronickou poštou, nebo k takovému potvrzení vůbec nedošlo.
  3. Nabídka poskytnutí služby a ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na rozhraní PPP, nebo, pokud byly zaslány e-mailem, do okamžiku zaslání změněné nabídky nebo ceny uživateli nebo její úhrady poskytovateli či odsouhlasení ze strany uživatele (dle toho, co nastane dříve).

 

 1. ceny SLUŽEB A JEJICH ÚHRADA
  1. Webové rozhraní PPP obsahuje orientační nabídku služeb nabízených uživatelům. Cena služby bude stanovena vždy individuálně v rámci komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem, a to v návaznosti na náročnost poptávané služby a odhadovaný čas, který při přípravě služby poskytovatel stráví.V takovém případě na žádost uživatele poskytovatel navrhne cenu příslušné služby požadované uživatelem, a uživatel má právo rozhodnout se pro využití takové služby za nabízenou cenu, či nikoli.
  2. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zašle poskytovatel uživateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu uživatele.
  3. Cenu služeb dle smlouvy může uživatel uhradit poskytovatelizejména bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 2200971847/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet poskytovatele“), případně jiným, individuálně dohodnutým způsobem.
  4. Uživatel se zavazuje nést případné náklady související s úhradou ceny služeb (zejména transakční poplatky) v plné výši. V případě, že budou jakékoliv náklady související s platbou požadovány po poskytovateli, bude uživateli vystavena dodatečná faktura na doplatek těchto nákladů.
  5. Uživatel je povinen uhradit cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby, který mu bude přidělen v průběhu komunikace mezi stranami.
  6. V případě bezhotovostní platby je cena služby uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
  7. Poskytovatel poskytuje službu uživateli nebo zpřístupní či zašle její výsledek uživateli až po uhrazení ceny služby, není-li mezi stranami dojednáno v komunikaci jinak, nebo nejsou-li stanoveny odlišné podmínky v rozhraní PPP.

 

 1. garance kvality služeb, podmínky jejich poskytování A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Poskytovatel je kvalifikovaným advokátem, vedeným pod evidenčním číslem České advokátní komory 13279. Sídlo České advokátní komory je Kaňkův palác (hlavní budova), Národní 16, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 729 011, fax: +420 224 932 989 (www.cak.cz).
  2. Veškeré služby poskytuje poskytovatel, tedy kvalifikovaný advokát, a jde o poskytování právních služeb, na které se vztahuje zákon č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“).
  3. Poskytovatel postupuje při poskytování služeb vždy nestranně, nezávisle, chrání a prosazuje práva a oprávněné zájmy uživatele, a jedná s řádnou péčí a svědomitě.Poskytovatel se při poskytování služeb řídí zákonem o advokacii, etickým kodexem advokátů (usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, dostupné na www.cak.cz), a dalšími stavovskými předpisy České advokátní komory a právními předpisy.
  4. Poskytovatel odpovídá uživateli za škody způsobené v rozsahu stanoveném právními předpisy, zejména předpisy o advokacii. Poskytovatel je pro případy způsobení škody uživateli pojištěn. Za škoduposkytovatel neodpovídá v případě, že výsledek jeho činnosti bude pozměněn nebo do něj bude zasaženo, nebo se s ním bez jeho souhlasu naloží jiným než dohodnutým nebo dovolenýmzpůsobem.
  5. Práva a povinnosti stran jinde neupravené (tj. ve smlouvě, obchodních podmínkách, komunikaci, či v podmínkách rozhraní PPP) se řídí příslušnými ustanoveními zákona o advokacii a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
  6. Poskytovatel může odmítnout poskytnutí služby, pokud by to bylo v rozporu s obchodními podmínkami nebo zákonem, mohlo vést k nezákonné činnosti, obcházení zákona nebo by bylo v rozporu s dobrými mravy či stavovskými předpisy České advokátní komory.
  7. Poskytovatel odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou, tj. zejména to, že:
   1. obsah služby odpovídá popisu na webovém rozhraní, případně vzájemné komunikaci stran vztahující se ke smlouvě;
   2. služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a trvá po sjednanou dobu;
   3. služba je poskytnuta s náležitou odborností a péčí.
  8. Reklamaci může uživatel uplatnit telefonicky, e-mailem, písemně či osobně na adrese sídla poskytovatele, a to bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe spolu s uvedením, v čem vadu služby uživatel spatřuje. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich uživatel dozví. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.
  9. V případě oprávněné reklamace může uživatel zvolit zejména některé z následujících práv:
   1. bezplatná náprava (zejména dodatečné poskytnutí služby nebo poskytnutí náhradní služby);
   2. přiměřená sleva z ceny služby;
   3. odstoupení od smlouvy (je-li vada takového charakteru, že se jedná o podstatné porušení smlouvy).
  10. Zvolený způsob řešení reklamace uživatel sdělí při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení uživatel nezvolí, má nárok na bezplatnou nápravu služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.
  11. Práva z vadného plnění uživateli nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím služby věděl, nebo pokud vadu sám způsobil, zejména porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů.
  12. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl poskytovateli oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby. O přijaté reklamaci poskytovatel rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Doručené reklamace poskytovatel vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuto jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace poskytovatel vystavíuživateli, který je spotřebitelem, písemné potvrzení.
  13. Uživatel máprávo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace, uplatní-li jej do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

 1. MLČENLIVOST poskytovatele
  1. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním služeb, ledaže ho této povinnosti uživatel zprostí a s výjimkou zákonem stanovených výjimek (viz § 21 zákona o advokacii).
  2. Služba je poskytována vždy pouze konkrétnímu uživateli.Služba ani její výsledek nebudou zveřejňovány či poskytovány veřejnosti nebo jinému uživateli, než který si ji objednal a uhradil.

 

 1. CO BY MĚL UŽIVATEL VĚDĚT
  1. Uživatel bere na vědomí, že:
   1. při poskytování služeb vychází poskytovatel pouze z informací sdělených mu uživatelem, přičemž správnost a úplnost informací poskytovatel nezkoumá a předpokládá, ževšechny sdělené informace jsou úplné a pravdivé, a že neexistují žádné další právně relevantní informace než ty, které mu byly sděleny;
   2. poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za legalitu, věcnou správnost a smysluplnost rozhodnutí a instrukcí uživatele a při své činnost plně spoléhá na pravdivost a úplnost všech informací a podkladů získaných od uživatele;
   3. služby jsou vyjádřením právních názorů právníků poskytovatele získaných s vynaložením náležité péče, a že nelze tedy vyloučit jiný názor ze strany třetích osob, orgánů nebo soudů;
   4. programové vybavení a další součásti tvořící rozhraní PPP jsou chráněny autorským právem;
   5. poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do rozhraní PPP nebo v důsledku užití rozhraní PPP v rozporu s jeho určením;
   6. služby a jejich výsledky jsou určeny pro výlučné použití příslušného uživatele a nesmí být předány třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele;
   7. poskytnuté služby nemohou nahradit služby poskytované daňovými, účetními, ekonomickými či jinými poradci;
   8. služby a jejich výsledky vycházejí z právního stavu platného v době poskytnutí služby;
   9. služby nebudou ze své povahy představovat služby, při kterých by měl poskytovatel povahu povinné osoby ve smyslu zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a pokud by takovou povahu měly mít, poskytovatel bude oprávněn provést identifikaci uživatele dle tohoto zákona a souvisejících stavovských předpisů České advokátní komory.
  2. Uživatel nesmí:
   1. při využívání rozhraní PPP používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz;
   2. vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící rozhraní PPP;
   3. užívat rozhraní PPP nebo služby takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

 1. záverečná ustanovení
  1. Vztah dle smlouvy a těchto obchodních podmínek se řídí českým právem.
  2. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  3. Názvy článků těchto obchodních podmínek nemají právní, ale pouze orientační význam.
  4. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a bude poskytnuta na písemnou výzvu uživateli, přičemž poskytovatel může žádat úhradu oprávněných a odůvodněných nákladů za takové poskytnutí. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky služby budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.
  5. Tyto obchodní podmínky, služba a její výsledek jsou chráněny autorským právem (v příslušném rozsahu dovoleném právními předpisy), nemohou být měněny, kopírovány, rozmnožovány, šířeny nebo použity žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu nebo ve prospěch či neprospěch třetí strany bez písemného souhlasu poskytovatele, a to ani v případě jakéhokoli řízení podle občanského, správního nebo trestního práva, nelze je bez písemného souhlasu poskytovatele poskytovat, zpřístupňovat nebo šířit jiným osobám či veřejnosti, a to za úplatu nebo i bezplatně.
  6. V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě poskytne poskytovatel uživateli bezodkladně veškeré potřebné informace.

 

V Praze dne 1.11.2022

 

 

Obchodní podmínky ke dni 25.5.2018 (archivováno zde).
Obchodní podmínky ke dni 11. 12. 2016, platné do 24.5.2018 (archivováno zde).
Obchodní podmínky ke dni 24. 5. 2016, platné do 10. 12. 2016 (archivováno zde).
Obchodní podmínky ke dni 1. 2. 2016, platné do 23. 5. 2016 (archivováno zde).
Obchodní podmínky ke dni 4. 9. 2015, platné do 31. 1. 2016 (archivováno zde).
Obchodní podmínky ke dni 20. 8. 2013, platné do 3. 9. 2015 (archivováno zde).
Obchodní podmínky ke dni 20. 8. 2013 (archivováno zde).
Obchodní podmínky ke dni 5. 8. 2013 (archivováno zde).
Obchodní podmínky ke dni 29. 7. 2013  (archivováno zde).

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz