Milostivé léto konečně i pro správní exekuce

Začátkem letošního roku vláda schválila podmínky dlouho očekávané 3. vlny programu Milostivé léto, prostřednictvím které bude možno žádat o odpuštění úroků, penále a dalšího příslušenství dluhů vůči státu.

Konečně se možnosti odpuštění příslušenství dočkají i dlužníci, u kterých byla exekuce vedena správním orgánem. V předchozích vlnách akce milostivé léto mohli žádat pouze dlužníci, u kterých byl dluh vymáhán soudními exekutory.

Třetí milostivé léto by mělo dle návrhu probíhat od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023.

Dle schválených podmínek bude mít program bude mít dvě větve „Daňové milostivé léto“ a „Pojistné milostivé léto“.

Daňové milostivé léto

V návaznosti na přechozí programy milostivé léto I a II připravilo Ministerstvo financí jeho pokračování ve změněných podmínkách, a to formou návrhu zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů.

Bagatelní nedoplatky:

Jedná část odpuštění dluhů má podle návrhu probíhat automaticky, bez nutnosti podání žádosti, a to dnem účinnosti zákona 1. července 2023. Takto zaniknou bagatelní nedoplatky na dani i na příslušenství v jednotlivé výši do 200 korun, které dlužníkům vznikly do 30. září 2022. Podmínkou je, aby celková hodnota zanikajících nedoplatků u jednoho správce daně nepřekročila 1 000 korun.

Tato část milostivého léta se bude týkat jak fyzických, tak právnických osob.

Mimořádné odpuštění příslušenství:

Pouze fyzické osoby budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně (tj. úroků, penále, pokut za opožděné plnění daňové povinnosti a nákladů řízení včetně exekučních nákladů), pokud podají žádost a zaplatí jistinu – daňový nedoplatek v průběhu rozhodného období od 1. července do 30. listopadu 2023.

Odpuštění se vztahuje pouze na příslušenství jistiny dluhu vzniklé do 30. září 2022, aby se zabránilo spekulacím a úmyslnému neplacení daní po zveřejnění záměru. Pokud je dluh vyšší než 5 000 Kč, dlužníkům bude umožněno zaplatit původní dlužnou částku ve čtyřech splátkách do 17 měsíců od 1. července 2023. Pokud je původní dlužná částka již zaplacena, příslušenství daně bude odpuštěno pouze na základě samostatné žádosti. Odpuštění se nevztahuje na příslušenství jistiny, které byly již vymáhány soudním exekutorem (v rámci milostivého léta I a II), ani jistin vymáhaných formou mezinárodní pomoci.

Žádosti bude tedy možné podávat pouze u exekucí spravovaných orgány Finanční a Celní správy ČR.

Pojistné milostivé léto

Obdobně jako u daňových dluhů, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh zákona, na základě kterého budou moct žádat o odpuštění penále a exekučních nákladů u pohledávek vymáhaných v rámci správní exekuce.  Odpuštění exekučních nákladů se nevztahuje na případné náklady soudních exekutorů, ale jen na náklady správ sociálního zabezpečení, které souvisely s vymáháním dluhů.

U pojistného se na rozdíl od daňových nedoplatků bude odpuštění příslušenství týkat i právnických osob.

Podmínkou odpuštění penále a exekučních nákladů je uhrazení dlužného pojistného, které k 30. 9. 2022 účetně evidovala příslušná správa sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 30. 11. 2023, případně v dohodnutém splátkovém režimu.

Další pohledávky

Na základě požadavku Ministerstva spravedlnosti bude do 3. vlny akce Milostivé léto zahrnutá i oblast tzv. justičních pohledávek ve správě soudů nebo Vězeňské služby ČR.

Dále bude územně samosprávním celkům dána možnost na základě usnesení příslušného zastupitelstva aplikovat milostivé léto i v případě místních poplatků nebo odvodů za porušení rozpočtové kázně ve své působnosti.

Závěrem připomínáme, že vládní návrh zákona bude ještě musí projít řádným legislativním procesem a schválením v parlamentu.

S výkladem a aplikací dotačních pravidel vám rádi pomůžeme, neváhejte se tedy na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz