Náhrada nákladů podnikatele při reklamaci

V průběhu celého procesu reklamace zboží vznikají náklady jak na straně kupujícího spotřebitele, tak i na straně prodávajícího podnikatele. Náhradou nákladů na straně kupujícího jsme se zabývali již dříve v našem článku. Jak je tomu ale u prodávajícího podnikatele, má i on právo na úhradu vynaložených nákladů spojených s reklamací?

Primárním ukazatelem je, zda reklamace byla vyhodnocena jako oprávněná, a bylo tedy přistoupeno k nápravě, nebo zda byla vyhodnocena jako neoprávněná.

Doplňujeme, že v tomto článku se zaměřujeme na situaci, kdy je prodávajícím podnikatel a kupujícím spotřebitel.

 

Oprávněná reklamace

Pokud se jedná o oprávněnou reklamaci a je potvrzeno, že kupující obdržel od prodávajícího vadné zboží, je logické, že v tomto případě prodávající nebude mít nárok na náhradu vlastních nákladů vynaložených při reklamaci zboží.

 

Neoprávněná reklamace

V případě, kdy prodávající zamítnul reklamaci s tím, že je neoprávněná (např. nejedná se o vadu, za kterou odpovídá prodávající, reklamace byla uplatněna opožděně), bude se případná úhrada nákladů vynaložených podnikatelem posuzovat individuálně.

Ve vztahu ke kupujícím spotřebitelům, kde je právními předpisy stanovena ochrana těchto kupujících jakožto slabší smluvní strany, je v zásadě vyloučeno, aby bylo paušálně stanoveno právo prodávajícího na náhradu nákladů pro případ neoprávněné reklamace.

Právo prodávajícího na náhradu nákladů bude možné dle našeho názoru dovodit zejména tehdy, kdy kupující zneužívá svých práv.

Jako příklad uvádíme situaci, kdy kupující reklamuje vadu, u níž je zcela zjevné, že ji způsobil sám a musel si toho být vědom. Kupující tedy ví, že mu práva z vad nenáležejí, jelikož vadu sám způsobil, a přesto zboží reklamuje a zneužívá tak tohoto svého práva.

Dalším příkladem by za určitých předpokladů mohla být situace, kdy kupující opakovaně reklamuje stejnou vadu (na základě stejných skutečností) a reklamace byla již dříve několikrát prodávajícím vyhodnocena jako neoprávněná.

V návaznosti na výše popsané shrnujeme, že dle našeho názoru může prodávající požadovat náhradu svých nákladů vynaložených v souvislosti s reklamací zejména tehdy, pokud byla reklamace neoprávněná a zároveň došlo ke zjevnému zneužití práv na straně kupujícího při reklamaci vady. Přitom však vždy doporučujeme požadavek na náhradu nákladů posoudit s ohledem na konkrétní situaci daného případu.

 

Potřebujete poradit s náhradou nákladů spojených s procesem reklamačního řízení či s jinými záležitostmi týkajícími se reklamací? Neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz