Ručení generálního dodavatele za vyplácení mezd zaměstnancům subdodavatelů - velká novinka platí od 1. 1. 2024

Generální dodavatelé staveb a subdodavatelé, dejte si pozor na novou povinnost platnou od 1. ledna 2024. V posledních dnech roku 2023 vyšla novela zákoníku práce, která zavedla ručení generálního dodavatele za vyplácení mezd zaměstnancům jeho subdodavatelů, a která se tak podstatně dotkne dodavatelských vztahů na stavbách. O co přesně se jedná, si povíme v dnešním článku.

Co nové ručení dodavatelů obnáší?

Zákon nově zavedl ručení za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatelů v rámci stavebnictví. To jinými slovy znamená, že pokud nevyplatí zaměstnanci mzdu jeho zaměstnavatel (subdodavatel), je zaměstnanec oprávněn požadovat její úhradu po ručiteli.

Za výplatu mzdy mohou ručit v jeden okamžik až dva ručitelégenerální dodavatel stavby je ručitelem vždy, ať už se jedná o jakéhokoliv subdodavatele na stavbě a jeho zaměstnance. Společně s generálním dodavatelem stavby ale může ručit také ještě subdodavatel, který stojí přímo nad „neplatícím“ subdodavatelem v případě řetězení subdodavatelů (tj. ten, jehož přímým subdodavatelem je tento „neplatící“ subdodavatel).

Jaké jsou podmínky pro vznik ručení dodavatelů?

Základní podmínkou pro vznik ručení dodavatelů je nevyplacení mzdy zaměstnavatelem (subdodavatelem) danému zaměstnanci v zákonném termínu. Dle zákona platí, že mzda musí být zaměstnanci vyplacena nejpozději do konce měsíce následujícího po vykonání práce (takže např. mzda za práci odpracovanou v lednu musí být vyplacena nejpozději do konce února).

Pokud k vyplacení mzdy v této lhůtě nedojde, je zaměstnanec oprávněn požadovat vyplacení mzdy po ručiteli. Pokud existují dva ručitelé, může vyplacení mzdy požadovat po obou – mzda mu ale samozřejmě může být v součtu vyplacena pouze jednou. Zaměstnanec musí výplatu mzdy u ručitele (či ručitelů) uplatnit nejpozději do tří měsíců od uplynutí lhůty pro výplatu mzdy (viz výše), jinak se vystavuje riziku promlčení svých nároků vůči ručitelům.

Důležité je, že ručení dodavatelů za vyplacení mzdy jednomu zaměstnanci je za daný měsíc omezeno do výše minimální mzdy. Od 1. 1. 2024 je minimální mzda stanovena ve výši 18.900,- Kč měsíčně. Touto částkou je tedy omezeno ručení dodavatelů, i kdyby nevyplacená mzda zaměstnance byla v daném měsíci ve skutečnosti vyšší. Tato částka platí vůči každému zaměstnanci v rámci každého měsíce samostatně.

Ručitel je povinen zaměstnanci vyplatit částku, za kterou zaměstnanci ručí, nejpozději do 10 dní od doručení písemné výzvy, kterou zaměstnanec ručení u dodavatele uplatní. Ručitel je navíc povinen provést a odvést za tohoto zaměstnance všechny zákonné srážky ze mzdy, stejně jako by je provedl a odvedl v případě svých vlastních zaměstnanců (hlavně zálohy na daň z příjmu, odvody zdravotního pojištění a odvody do systému sociálního zabezpečení).

Pokud ručitel nesplní svou povinnost a zaměstnanci subdodavatele nevyplatí částku, kterou je dle výše uvedených podmínek povinen mu uhradit, dopustí se přestupku, za který mu může být inspekcí práce udělena pokuta.

Pokud zaměstnanec uplatní ručení u dodavatele a dodavatel zaměstnanci nevyplacenou mzdu zaplatí, může dodavatel následně požadovat náhradu toho, co zaměstnanci vyplatil, po „neplatícím“ zaměstnavateli (subdodavateli). Dodavatel bude muset samozřejmě vzít v potaz, jaká bude pravděpodobnost, že tento svůj nárok u subdodavatele úspěšně vymůže.

Mohou se dodavatelé vzniku ručení nějak vyhnout?

Zákon výslovně upravuje situaci, kdy ručení dodavatelů za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatelů nevznikne. Aby se dodavatelé svého ručení „zbavili“, je nutné, aby jim subdodavatel dodal několik potvrzení od státních orgánů ohledně řádného plnění jeho povinností, a to v okamžiku zahájení prací daného subdodavatele na staveništi.

Konkrétně musí subdodavatel dodavatelům předložit potvrzení, že subdodavatel nemá evidovány nedoplatky na odvodech do systému sociálního zabezpečení, jakož i na odvodech zdravotního pojištění a dále potvrzení, že subdodavatel nedostal v posledním roce pokutu od inspektorátu práce za porušování pracovněprávních povinností.

Závěr

Výše popsané ručení dodavatelů je značným zásahem do současného právního prostředí na staveništi. Vzhledem k tomu, jak náhle a bez širší odborné diskuze změna přišla, je nutné se s ní v první řadě podrobně seznámit a následně ji zohlednit ve vztazích vůči subdodavatelům.

Dodavatelům jistě doporučujeme začít od svých subdodavatelů požadovat výše popsaná potvrzení, která vznik ručení vyloučí, dále zvážit větší kontrolu nad plněním pracovněprávních povinností subdodavatelů, případně zvážit změnu v nastavení platebních toků. Aktuálně nemáme k dispozici příliš podrobností k aplikaci těchto nových pravidel, jejich přínosnost, míru jejich vymahatelnosti a postoj státních orgánů k nim tak ukáže až právní praxe.

Pokud potřebujete s novými pravidly ohledně ručení dodavatelů jakkoliv poradit, včetně nastavení vztahů se subdodavateli a úpravy smluv s nimi, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz